http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_545/20170412_113841.jpgSzkolne KoÅ‚o Wolontariusza OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce pod kierunkiem opiekuna zorganizowaÅ‚o akcjÄ™ „Pomóżmy Kubie”, do której wÅ‚Ä…czyli siÄ™ wspóÅ‚pracujÄ…ce z nami wolontariusze. PrzedstawiliÅ›my spoÅ‚ecznoÅ›ciom szkolnym KubÄ™ H., który ma sześć lat. Od urodzenia z porażeniem czterokoÅ„czynowym, zespoÅ‚em Prader-Willego. Nie mówi, nie siedzi, nie chodzi. Cierpi na spastyczne przykurcze, opóźniony rozwój psychoruchowy, przewlekÅ‚a niewydolność oddechowa, oddycha z pomocÄ… respiratora. Wymaga codziennej rehabilitacji i specjalistycznego sprzÄ™tu. PostanowiliÅ›my zebrać Kubusiowi rzeczy niezbÄ™dne do codziennego funkcjonowania i pielÄ™gnacji takie jak min: chusteczki, pieluchy, soczki, zupki w sÅ‚oiczkach, mleko Bebiko 5 junior, zabawki, książki.

Odzew na nasz apel „Pomóżmy Kubie” spotkaÅ‚ siÄ™ z zainteresowaniem naszych uczniów i nauczycieli. Wsparli nas:, Tomek z I-II-III SPL, PaweÅ‚ z VI SPU, Daniel  i Patrycja z I PDP, Daniel  z II PDP, Mateusz  i Karolina  z III PDP, Damian, MichaÅ‚, PaweÅ‚ z ZSZ oraz nauczycielki : Lila Zajkowska i Elżbieta Szomko. Daniel z PDP wykonaÅ‚ przepiÄ™knÄ… kartkÄ™ Å›wiÄ…tecznÄ… , na której życzenia od caÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci szkolnej wpisaÅ‚a wolontariuszka Ewa z ZSZ.

Przed Å›wiÄ™tami wielkanocnymi opiekunowie kóÅ‚ wolontariusza Elżbieta Szomko i Edyta Kondrat przekazaÅ‚y zebrane dary oraz życzenia Å›wiÄ…teczne mamie Kubusia. Wolontariusze mieli to zrobić osobiÅ›cie, ale ze wzglÄ™du na chorobÄ™ Kuby byÅ‚o to niemożliwe. UmówiliÅ›my siÄ™ na spotkanie z KubÄ… w dogodnym dla niego terminie..

W zamian otrzymaliÅ›my życzenia Å›wiÄ…teczne i podziÄ™kowania  od mamy Kuby, które pozwolimy zacytować: „W imieniu wÅ‚asnym oraz Kubusia pragnÄ™ zÅ‚ożyć pÅ‚ynÄ…ce z gÅ‚Ä™bi serca, serdeczne podziÄ™kowania za przekazanie wspaniaÅ‚ych prezentów. DziÄ™kujemy Panu Marcinowi Dylewskiemu , dwóm aptekom ,,Nowa Farmacja" a także ,,Pharmacja" , KoÅ‚o Wolontariusza Stara Kamionka Pani Joanna Gejdel , Pani Katarzynie Rabiczko , Przedszkole nr 1 Pani Edycie Kondrat. Dla ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Integracyjnych w SokóÅ‚ce pod kierunkiem Pani Justyny Szarejki oraz dla KoÅ‚a Wolontariatu w OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym oraz naszej kochanej pani Elżbiecie Szomko Kochani wasza bezinteresowność i ofiarność stanowi przykÅ‚ad godny do naÅ›ladowania. DziÄ™kuje jeszcze raz w imieniu Kubusia za okazanÄ… pomoc i wsparcie”. ZdjÄ™cia

Po raz kolejny  uczniowie  OSW udowodnili, że my też potrafimy pomagać.

Szkolne Koło Wolontariusza z opiekunem