http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/bezwakacje1.jpgPo dziesiÄ™ciu miesiÄ…cach ciężkiej pracy  nadchodzi tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. BÄ™dzie to czas zabawy i nowych przeżyć. KorzystajÄ…c z czasu wolnego nie zapominany  jednak o bezpieczeÅ„stwie. Każdy z nas musi zwracać uwagÄ™ na różne zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku, aby po jego zakoÅ„czeniu pozostaÅ‚y tylko dobre wspomnienia. W przededniu wakacji uczniowie SOSW w SokóÅ‚ce spotkali siÄ™ aby przypomnieć sobie wszystkie ważne zasady dotyczÄ…ce bezpiecznego wypoczynku.

Celem spotkania byÅ‚o przypomnienie uczniom wiadomoÅ›ci z zakresu bezpieczeÅ„stwa, uwrażliwienie  na możliwość  pojawienia siÄ™ niebezpieczeÅ„stw, wskazanie sposobów radzenie sobie w takich sytuacjach. We wspólnej burzy mózgów ustaliliÅ›my zasady, którymi powinniÅ›my kierować siÄ™ w czasie wÄ™drówek górskich,  kÄ…pieli w jeziorze i w morzu, zasady bezpiecznego przebywania na sÅ‚oÅ„cu, bezpiecznej jazdy na rowerze. PrzypomnieliÅ›my sobie również zasady bezpieczeÅ„stwa obowiÄ…zujÄ…ce na podwórku, bezpiecznego  przebywania  w domu oraz kontaktów z nieznajomymi a także  wszystkie ważne telefony, które mogÄ… być potrzebne w czasie wypoczynku.  

PamiÄ™tajmy, że żadna zasada nie daje 100% szans na unikniÄ™cie zagrożeÅ„, ale z pewnoÅ›ciÄ… zmniejsza, możliwość stania siÄ™ ofiarÄ…. Å»yczymy Wam cudownych, niezapomnianych, peÅ‚nych wrażeÅ„ i nowych doÅ›wiadczeÅ„, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji! 

Spotkanie pod hasÅ‚em „Bezpieczne wakacje” przygotowaÅ‚a i poprowadziÅ‚a
p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko