http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_570/biblioteka_105.jpg1 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 tysiÄ…ce uczniów z caÅ‚ej Polski (i nie tylko) czytaÅ‚o książki. Próbowali pobić ustanowiony rok temu rekord 432 608 osób czytajÄ…cych w tym samym momencie. Tak naprawdÄ™ rekord byÅ‚ pretekstem, a chodziÅ‚o o to, by sobie poczytać. Dla rozrywki, z uÅ›miechem, we wspólnym gronie. W akcji wzięła udziaÅ‚ również nasza szkoÅ‚a. W tym roku DzieÅ„ Humanistyczny przebiegaÅ‚ pod hasÅ‚em – „Jak nie czytam, jak czytam”. Celem naszego spotkania byÅ‚o: wykorzystanie masowej akcji do wiÄ™kszej aktywnoÅ›ci czytelniczej dzieci i mÅ‚odzieży, propagowanie książek wÅ›ród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, promocja biblioteki szkolnej oraz podkreÅ›lanie jej znaczenia dla edukacji czytelniczej.

W naszej szkole akcja  zostaÅ‚a przeprowadzona po raz pierwszy. WziÄ™li w niej udziaÅ‚ wszyscy  uczniowie, o różnym stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci, którzy czytali książki w różnych miejscach w naszej szkole: w sali kÄ…pielowej, na korytarzach, w internacie. GÅ‚ównym wydarzeniem byÅ‚o spotkanie na Å›wietlicy, gdzie uczniowie brali udziaÅ‚ w różnych konkursach sprawdzajÄ…cych znajomość lektur. CiekawostkÄ… byÅ‚o odgadywanie kto wcieliÅ‚ siÄ™ w jakÄ… postać. NastÄ™pnie dzieci rozwiÄ…zywaÅ‚y zagadki zwiÄ…zane z tytuÅ‚ami bajek i wierszyków.  Po odgadniÄ™ciu uczeÅ„ miaÅ‚ za zadanie wskazać wÅ‚aÅ›ciwÄ… książeczkÄ™. Hitem okazaÅ‚a siÄ™ konkurencja nazwana "Pomagamy Kopciuszkowi", zawodnicy otrzymali po dwie miski. JednÄ… wypeÅ‚nionÄ… grochem i kasza. Ich zadaniem byÅ‚o oddzielenie produktów, tak jak miaÅ‚ to robić Kopciuszek,.

Kolejnym punktem byÅ‚o wspólne gÅ‚oÅ›ne  i ciche czytanie przyniesionych książek oraz utworzenie „książkowego Å‚aÅ„cucha”, w którym  osoby poÅ‚Ä…czone trzymanymi w rÄ™kach książkami otoczyÅ‚y hol „żywym” Å‚aÅ„cuchem książek.

ZrobiliÅ›my też wspólne pamiÄ…tkowe zdjÄ™cie, by upamiÄ™tnić naszÄ… ogromnÄ… chęć przyÅ‚Ä…czenia siÄ™ do tak ważnej akcji promujÄ…cej czytanie. Chociaż nie wszyscy z naszych uczniów czytajÄ…, to wszyscy kochajÄ… książki i wiedza jak one sÄ… ważne. ZdjÄ™cia

Agnieszka Ambrożko, Katarzyna Zalewska