http://www.soswsokolka.pl/images/logo-podlaski-ubr-wojewoda.gif http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kuratorium.png http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwa_soklski.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg /images/logo_5.jpg

W roku szkolnym 2017/2018 w Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Sokółce, od 1 września do 31 grudnia 2017 r., jest realizowany projekt ,,Sprawni i Samodzielni” w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Bezpieczna +, dzięki umowie zawartej pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty, Wojewodą Podlaskim a Starostą Sokólskim.

Na realizację projektu w Gimnazjum pozyskaliśmy kwotę 15284 zł, na realizację projektu w Szkole Przysposabiającej do Pracy pozyskaliśmy kwotę 16135 zł.

Główny cel programu to poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią, kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły.

Uczestnikami projektu są podopieczni SOSW w Sokółce: 12-tu uczniów gimnazjum i 15-tu uczniów Szkoły Przysposabiającej  do Pracy oraz rodzice.

Beneficjenci projektu będą uczestniczyli w różnorodnych formach zajęć:

  • Warsztatach dotyczących bezpiecznego korzystania z sieci ,,Jestem bezpieczny w sieci”;
  • Wycieczce do Surażkowa – do Gospodarstwa Agroturystycznego;
  • Wycieczce do Warszawy;
  • Spotkaniach z dietetykiem pod hasłem ,,Wiem co jem”;
  • Warsztatach kulinarnych pod hasłem „Wiem co jem”;
  • Wycieczce do Gospodarstwa Agroturystycznego „Młynareczka” w Malawiczach Górnych;
  • Dniu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego;
  • Warsztatach rozwijania umiejętności psychospołecznych takich jak komunikacja, kształtowanie więzi interpersonalnych między uczniami pod hasłem ,,Wiem kim jestem”;
  • Zakupionych zostanie 6 laptopów na użytek wychowanków ośrodka.

Jakościowymi rezultatami zaplanowanych działań będzie:

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów zarówno w szkole jak i poza nią;

- poprawa klimatu społecznego w szkole;

- zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów, umiejętności bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni;

- wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami zdrowotnymi uczniów niepełnosprawnych;

- wykształcenie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;

- rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, takich jak komunikacja, kształtowanie więzi interpersonalnych między uczniami;

- poprawa orientacji uczniów w środowisku miejskim i korzystania z różnych środków komunikacji;

- zwiększenie świadomości oraz wpływu rodziców na poprawę jakości życia swojego i dziecka w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, przeciwpożarowego i zdrowotnego;

- rozwinięcie współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, z Zespołem Szkół Zawodowych w Sokółce, Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”.

Udział w projekcie w sposób przystępny i atrakcyjny wzbogaci wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu dbania o własne bezpieczeństwo, uczuli na zagrożenia cywilizacyjne, wskaże sposoby walki z nimi, przez co uwrażliwi i przyczyni się do podniesienia świadomości tych zagrożeń wśród uczniów i rodziców.

Dorota Kozaczyńska
Lila Zajkowska
Katarzyna Zalewska