http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_574/021_t2.jpgGdzie nie ma książki, tam w życiu czÅ‚owieka czyni siÄ™ zÅ‚a pustka,
której niczym wypeÅ‚nić nie można”.
K. Makuszyński

Codzienne czytanie dzieciom to najtaÅ„sza i najskuteczniejsza metoda podniesienia poziomu szkolnej edukacji i poprawy relacji w szkole. To najlepszy sposób, aby uczyć jÄ™zyka i rozbudzać wyobraźniÄ™. CzytajÄ…c dzieciom okazujemy im troskÄ™ i szacunek. W czasie czytania dzieci wyciszajÄ… siÄ™, poprawia siÄ™ koncentracja uwagi. KorzyÅ›ci te osiÄ…gamy bez drogich inwestycji. OpierajÄ… siÄ™ one na pozytywnych relacjach miÄ™dzy dorosÅ‚ym a dzieckiem podczas wspólnie spÄ™dzanego czasu wolnego.

GÅ‚oÅ›ne czytanie wspiera wiÄ™c edukacyjnÄ… i wychowawczÄ… misjÄ™ szkoÅ‚y. WÅ›ród czytanych przez nas książek znajdÄ… siÄ™ takie, które bÄ™dÄ… sÅ‚użyÅ‚y podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i wiedzy, wspieraniu rozwoju emocjonalnego oraz rozwijajÄ…ce wartoÅ›ci ważne w codziennym życiu. Do polecanych lektur wÅ‚Ä…czymy w tym roku bajki terapeutyczne, książeczki edukacyjne, baÅ›nie, wiersze, opowiadania, komiksy, czasopisma edukacyjne oraz wszystkie książki, które zainteresujÄ… dzieci.

RealizacjÄ… zadaÅ„ w ramach upowszechniania czytelnictwa, w prowadzonych grupach przez caÅ‚y rok szkolny zajmÄ… siÄ™ wychowawczynie internatu: Beata Boguszewska i Katarzyna Bubieniec. Przeprowadzone zajÄ™cia bÄ™dÄ… dokumentowane wpisami do dziennika wychowawczego danej grupy. Podobnie jak w ubiegÅ‚ym roku szkolnym czytanie odbywać siÄ™ bÄ™dzie wieczorowÄ… porÄ…. Do udziaÅ‚u zapraszani bÄ™dÄ… wszyscy chÄ™tni wychowankowie internatu. Do czytania mÅ‚odszym zachÄ™cimy również starszych uczniów. W ramach rozwijania kompetencji czytelniczych wychowankowie bÄ™dÄ… zachÄ™cani do wypożyczania książek z biblioteki szkolnej. W miarÄ™ możliwoÅ›ci kontynuowana bÄ™dzie wspóÅ‚praca z OdziaÅ‚em dla Dzieci Biblioteki Publicznej w SokóÅ‚ce. Planujemy również wykonywanie z dziećmi prac plastycznych, w ramach rozwijania ich umiejÄ™tnoÅ›ci i zainteresowaÅ„. BÄ™dziemy także zachÄ™cać rodziców do upowszechniania czytania dzieciom w domach rodzinnych naszych wychowanków. Sprawozdanie z Akcji przedstawione bÄ™dzie po jej zakoÅ„czeniu. ZdjÄ™cia

Katarzyna Bubieniec