http://www.soswsokolka.pl/images/logo-podlaski-ubr-wojewoda.gif http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kuratorium.png http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwa_soklski.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_5.jpg

Phttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_583/1.jpgrojekt ,,Sprawni i Samodzielni” w ramach Rządowego Programu Bezpieczna +, dzięki umowie zawartej pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty działającym na podstawie Porozumienia z dn.16 maja 2016 r. zawartego pomiędzy  Wojewodą Podlaskim, a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego.

W miesiącu wrześniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce został zrealizowany następny etap projektu „Sprawni i samodzielni” jakim były zajęcia warsztatowe pod nazwą „Wiem, kim jestem”.

Zajęcia obejmowały zagadnienia z zakresu rozwijania i pogłębiania umiejętności psychospołecznych takich jak: komunikacja, kształtowanie więzi interpersonalnych między uczniami. Ukierunkowane były na wszechstronny rozwój umiejętności porozumiewania się między ludźmi i wpływu, jaki ma to na poczucie własnej wartości. Ponadto poszerzano kompetencję w zakresie komunikacji i wzmocnienie relacji z ludźmi. Zajęcia miały na celu też przyczynienie się do zwiększenia swobody w porozumiewaniu się, pomocy w lepszym poznaniu poglądów innych i wspieraniu rozwój procesów decyzyjnych.

Przygotowany program zajęć został zrealizowany w dwóch grupach tj. klas gimnazjum oraz klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia łączyły w sobie zajęcia warsztatowe z elementami teorii. Trening obejmował zestawy ćwiczeń mających na celu w jak najłatwiejszy a zarazem najtrafniejszy sposób wydobyć z uczestników posiadane już przez nich umiejętności a przybliżyć inne nieznane, różnorodne formy komunikacji, utrudnień i barier komunikacyjnych. Ćwiczenia uświadamiały uczestnikom silne powiązania rozwoju zdolności komunikacyjnych z rozwojem emocjonalnym i społecznym.

Warsztaty też pełniły rolę diagnostyczną, wyznaczyły bowiem dalszą pracę z uczniami, jaka niewątpliwie jest wskazana w dalszej pracy terapeutycznej. Obserwacja zajęć warsztatowych pozwoliła wyodrębnić zręczność uczniów w ramach trenowanej problematyki. Pokazała też obszary niedoborów, jakie towarzyszą jeszcze naszej młodzieży. Zdjęcia

Prowadząca warsztaty
Oliwia Burdyń
ska – Bilmin –psycholog