http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo-podlaski-ubr-wojewoda.gif http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kuratorium.png http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwa_soklski.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_5.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_591/img_20171023_104919.jpgUczÄ…c siÄ™ jak być sprawnym i samodzielnym w codziennym życiu, jak zadbać o wÅ‚asne bezpieczeÅ„stwo uczestnicy projektu „Sprawni i Samodzielni” i zaproszeni goÅ›cie, aktywnie brali udziaÅ‚ w Dniu bezpieczeÅ„stwa przeciwpożarowego zorganizowanego 23 października 2017 r. w murach SOSW w SokóÅ‚ce.

GoÅ›ciliÅ›my uczniów gimnazjów i szkóÅ‚ przysposabiajÄ…cych do pracy ze szkóÅ‚: ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ nr 16 w BiaÅ‚ymstoku, Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w BiaÅ‚ymstoku, Niepublicznej SzkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy „AKTYWNI” w BiaÅ‚ymstoku, SzkoÅ‚y Podstawowej z OddziaÅ‚ami Integracyjnymi Nr 2 w SokóÅ‚ce, SzkoÅ‚y Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w SokóÅ‚ce oraz podopiecznych Åšrodowiskowego Domu Samopomocy w SokóÅ‚ce.

Organizacja tak dużej imprezy możliwa byÅ‚a dziÄ™ki projektowi realizowanemu w ramach RzÄ…dowego Programu Bezpieczna+, dziÄ™ki umowie zawartej pomiÄ™dzy Podlaskim Kuratorem OÅ›wiaty w porozumieniu z WojewodÄ… Podlaskim, a StarostÄ… Sokólskim. |W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z gimnazjum i szkoÅ‚y przysposabiajÄ…cej do pracy z  SOSW oraz 10 drużyn z gimnazjum i szkóÅ‚  przysposabiajÄ…cych do pracy z województwa podlaskiego.

DziÄ™ki wspóÅ‚pracy z KomendÄ… PaÅ„stwowej Straży Pożarnej w SokóÅ‚ce udaÅ‚o siÄ™ zorganizować pokaz umiejÄ™tnoÅ›ci strażackich. Strażacy zaprezentowali sprzÄ™t znajdujÄ…cy siÄ™ na wyposażeniu wozów bojowych, zapoznali też dzieci i mÅ‚odzież ze specyfikÄ… swojej pracy. MÅ‚odzież mogÅ‚a zająć miejsce w kabinie pojazdów pożarniczych, zaÅ‚ożyć ubrania ochronne oraz heÅ‚my strażackie, a także zrobić sobie pamiÄ…tkowe zdjÄ™cia. Ratownicy przeprowadzili również pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który cieszyÅ‚ siÄ™ wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów. Uczniom niepeÅ‚nosprawnym intelektualnie Å‚atwiej przyswoić nowe umiejÄ™tnoÅ›ci w czasie zajęć praktycznych, a ich bezpoÅ›redni kontakt z pracownikami straży pożarnej wyzwoliÅ‚ w nich wiÄ™ksze zaciekawienie i motywacjÄ™ do aktywnego uczestnictwa w proponowanych zadaniach. MÅ‚odzież chÄ™tnie ćwiczyÅ‚a na fantomach, pod czujnym okiem strażaków, prawidÅ‚owe udzielanie pierwszej pomocy. Uważnie sÅ‚uchaÅ‚a informacji o sÅ‚użbie strażaków i pogadanki dotyczÄ…cej  profilaktyki w zakresie bezpieczeÅ„stwa pożarowego w życiu codziennym,. ZdobytÄ… wiedzÄ™ drużyny wykorzystaÅ‚y na gorÄ…co podczas rywalizacji w czasie konkursu wiedzy na temat bezpieczeÅ„stwa ppoż.

Podsumowaniem dnia byÅ‚o rozstrzygniÄ™cie konkursu i obdarowanie każdej ze szkóÅ‚ apteczkÄ… pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali dyplomy, drobne upominki, a zwyciÄ™scy puchary.

W czasie przerwy między pokazami strażackimi, a zmaganiami konkursowymi wszyscy otrzymali obiad, a na deser słodkie pączki.

Organizatorzy oraz uczestnicy Dnia BezpieczeÅ„stwa przeciwpożarowego skÅ‚adajÄ… serdeczne podziÄ™kowania Komendantowi PaÅ„stwowej Straży Pożarnej w SokóÅ‚ce oraz Strażakom za umożliwienie obejrzenia sprzÄ™tu ratowniczo-gaÅ›niczego, poznania trudnej pracy strażaków oraz udzielenie wskazówek na temat bezpieczeÅ„stwa przeciwpożarowego i udzielania pierwszej pomocy.

Zarówno zaproszeni goÅ›cie , jak i nasi uczniowie, dziÄ™ki takiej praktycznej lekcji poszerzyli wiedzÄ™ na temat zasad bezpieczeÅ„stwa, poznali specyfikÄ™ zawodu strażaka, dowiedzieli siÄ™ jak wyglÄ…da postÄ™powanie w razie pożaru, wypadku drogowego czy zagrożeÅ„ chemicznych. MÅ‚odzież chÄ™tnie braÅ‚a udziaÅ‚ w rozmowach ze strażakami, zadawaÅ‚a pytania, ćwiczyÅ‚a na fantomach. WspóÅ‚pracujÄ…c miÄ™dzy sobÄ… przy zadaniach wyznaczonych przez strażaków zdobywaÅ‚a wiedzÄ™ o prawidÅ‚owym postÄ™powaniu w sytuacjach zagrożenia.

Spotkanie upÅ‚ynęło w miÅ‚ej i przyjaznej atmosferze i na pewno dÅ‚ugo zostanie w pamiÄ™ci wszystkich uczestników. ZdjÄ™cia

D. Kozaczyńska, K. Zalewska, L. Zajkowska