http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo-podlaski-ubr-wojewoda.gif http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kuratorium.png http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwa_soklski.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_5.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_594/dsc_0330.jpg„GdybyÅ› ujrzeć chciaÅ‚ nadwiÅ›laÅ„ski Å›wit
Już dziś wyruszaj z nami tam
Zobaczysz jak, przywita pięknie nas
Warszawski dzieÅ„…”

Uczestnicy projektu ,,Sprawni i Samodzielni”, uczniowie gimnazjum i szkoÅ‚y przysposabiajÄ…cej do pracy, realizowanego w ramach RzÄ…dowego Programu Bezpieczna +, dziÄ™ki umowie zawartej pomiÄ™dzy Podlaskim Kuratorem OÅ›wiaty w porozumieniu z WojewodÄ… Podlaskim, a StarostÄ… Sokólskim, we czwartek 09 listopada ruszyli na wycieczkowy szlak, który wiódÅ‚ do Warszawy. O godzinie 6.30 zajÄ™li miejsca w pociÄ…gu relacji SokóÅ‚ka-BiaÅ‚ystok, by po 40 minutach przesiąść siÄ™ docelowo do pociÄ…gu „Orzeszkowa” relacji BiaÅ‚ystok-Warszawa i już po nieco ponad dwóch godzinach powitaÅ‚ nas warszawski poranek.

Podróż pociÄ…giem, dla niektórych pierwsza w życiu, spotkanie z konduktorem, bilety, przesiadki dworce, te maÅ‚e i te olbrzymie zrobiÅ‚y wielkie wrażenie. Po kilku krótkich chwilach pierwszego oszoÅ‚omienia nowÄ… sytuacjÄ…, uczestnicy dzielnie radzili sobie z trudami podróży.

Po przyjeździe do stolicy nastÄ…piÅ‚o spotkanie i zapoznanie z naszymi przewodnikami. ByÅ‚y to dwie uczennice i pani Dorota opiekujÄ…ca siÄ™ KoÅ‚em Wolontariackim z LXIII Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego im. Lajosa Kossutha w Warszawie.

Pierwszym punktem programu byÅ‚ PaÅ‚ac Kultury i Nauki oraz wjazd na taras widokowy na trzydzieste piÄ™tro. Panoramiczne widoki Warszawy robiÅ‚y wrażenie, przyprawiaÅ‚y o zawrót gÅ‚owy i zachwycaÅ‚y.

Kolejnym ważnym etapem byÅ‚ zakup biletów komunikacji miejskiej, gdyż uczestnicy poruszali siÄ™ po stolicy m.in. korzystajÄ…c z metra.

Kiedy bilety zostaÅ‚y zakupione, a uczestnicy stali przed bramkami wejÅ›cia, w niejednej gÅ‚owie pojawiÅ‚a siÄ™ obawa czy na pewno bramka otworzy siÄ™ i bÄ™dzie można przejść. Pierwsze obawy zostaÅ‚y szybko rozwiane i kolejni uczniowie Å›miaÅ‚o przechodzili na peron po drodze pokonujÄ…c ruchome schody, które dla wielu stanowiÅ‚y i wyzwanie i atrakcjÄ™.

By nabrać siÅ‚ po pierwszych wrażeniach zjedliÅ›my drugie Å›niadanie w przemiÅ‚ym Bistro „Wiem”. To pozwoliÅ‚o podjąć nastÄ™pne wyzwanie. ByÅ‚ to pobyt w Centrum Nauki Kopernik, w którym mogliÅ›my eksperymentować i testować dziaÅ‚anie różnych urzÄ…dzeÅ„. To byÅ‚a wspaniaÅ‚a nauka poprzez zabawÄ™. Tam uczniowie mogli sami poeksperymentować. Tam można wszystkiego dotknąć, przesunąć, spróbować, przetestować, sprawdzić. Bez utartych Å›cieżek zwiedzania. Wszyscy byliÅ›my tam odkrywcami! WspaniaÅ‚a przygoda, którÄ… polecamy wszystkim zwiedzajÄ…cym stolicÄ™.

ZmÄ™czeni eksperymentami i pokonywaniem wÅ‚asnych sÅ‚aboÅ›ci udaliÅ›my siÄ™ na pyszny obiad, który w peÅ‚ni zregenerowaÅ‚ siÅ‚y. Przed nami byÅ‚ jeszcze spacer na StarówkÄ™. Zwiedzanie rozpoczÄ™liÅ›my od rynku na Starym MieÅ›cie, gdzie podziwialiÅ›my KolumnÄ™ Zygmunta, zabytkowe kamieniczki. ZrobiliÅ›my też pamiÄ…tkowe zdjÄ™cie przy pomniku Syrenki. Po drodze podziwialiÅ›my piÄ™kne iluminacje PaÅ‚acu Prezydenckiego, kamienic i koÅ›cioÅ‚ów i inne ważne miejsca Traktu Królewskiego. Uroczo wyglÄ…daÅ‚a Warszawa wieczorowÄ… porÄ….

Nie mogliÅ›my odmówić sobie chociaż krótkiej wizyty w sÅ‚ynnych „ZÅ‚otych Tarasach”, kompleksie handlowo-biurowo-rozrywkowym znajdujÄ…cym siÄ™ w ÅšródmieÅ›ciu Warszawy.

StÄ…d już tylko krok dzieliÅ‚ nas od Dworca Centralnego. Punktualni, jak przystaÅ‚o na zaprawionych w podróżnych trudach, turystów stawiliÅ›my siÄ™ punktualnie na peronie i o godz. 20.30 pożegnaliÅ›my z sentymentem WarszawÄ™.

Wycieczka byÅ‚a bardzo udana, ponieważ mieliÅ›my okazjÄ™, aby zobaczyć i doÅ›wiadczyć czegoÅ› nowego, ale i przypomnieć sobie to, co jest nam znane. JesteÅ›my pewni, że nie zapomnimy tej wyprawy do koÅ„ca życia i z pewnoÅ›ciÄ… bÄ™dziemy chcieli tam wrócić. Tym bardziej, że zdajemy sobie sprawÄ™ z tego, ile jeszcze innych miejsc w Warszawie czeka na to, by je poznać, odkryć i zapamiÄ™tać.

Najważniejsze sÄ… nasze doÅ›wiadczenia, które wypracowaliÅ›my podczas wyjazdu, orientacja w dużym mieÅ›cie, zakup biletów, bezpieczne poruszanie siÄ™ Å›rodkami komunikacji, poruszanie siÄ™ na terenie dużych obiektów, umiejÄ™tność odczytywania znaków informacyjnych, komunikacyjnych.

DziÄ™kujemy naszym przemiÅ‚ym wolontariuszkom: Julce i Kindze oraz pani Dorocie Maćkowiak za ciepÅ‚e przyjÄ™cie nas w Warszawie, opiekÄ™ w czasie wycieczki, peÅ‚nienie roli naszych przewodników po stolicy, pomoc w bezpiecznym poruszaniu siÄ™ Å›rodkami komunikacji miejskiej, życzliwość, zaangażowanie oraz pomocnÄ… dÅ‚oÅ„. Cenimy tÄ™ nowÄ… przyjaźń i wierzymy, że nasze drogi jeszcze siÄ™ spotkajÄ….

Wrażenia, których doznaÅ‚a nasza mÅ‚odzież pozostanÄ… w pamiÄ™ci na zawsze, a zdobyta wiedza i doÅ›wiadczenie owocować bÄ™dzie podejmowaniem kolejnych wyzwaÅ„. ZdjÄ™cia

K. Zalewska, L. Zajkowska, D. Kozaczyńska