http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_606/20171206_085705.jpg6 grudnia 2017 roku na apelu ogólnoszkolnym opiekun koÅ‚a wolontariusza Elżbieta Szomko podsumowaÅ‚a udziaÅ‚ uczniów w konkursie wolontariackim „Sokólskie Barwy Wolontariatu”, którego rozstrzygniÄ™cie odbyÅ‚o siÄ™ 2 grudnia 2017 roku w  sokólskim kinie „SokóÅ‚”. Wolontariusze Daniel, MichaÅ‚ i Agnieszka z rodzicami wziÄ™li w nim udziaÅ‚, a  program uroczystej III Gali Wolontariatu byÅ‚ bardzo atrakcyjny min: prezentacja artystyczna dzieci z Przedszkola nr 2, wystÄ™p zespoÅ‚u CygaÅ„skie Serca, pyszny tort i oczywiÅ›cie nagrodzenie wolontariuszy. Na dzisiejszym apelu nagrody odebrali wolontariusze, którzy nie mogli uczestniczyć w gali, a spoÅ‚eczność szkolna poinformowana zostaÅ‚a o naszym sukcesie.

I miejsce w tym roku w naszej kategorii przypadÅ‚o wolontariuszom z Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego - serdecznie gratulujemy wspaniaÅ‚ych pomysÅ‚ów wolontariackich  Nasze koÅ‚o otrzymaÅ‚o wyróżnienie, z którego oczywiÅ›cie jesteÅ›my bardzo dumni. MiÅ‚o nam, że nasz organ prowadzÄ…cy patronowaÅ‚ III Gali „Sokólskie Barwy Wolontariatu, a Pan starosta Piotr Rećko byÅ‚ jego sponsorem. ZdjÄ™cia

ObyÅ›my nigdy nie byli tak zajÄ™ci swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze wspóÅ‚czuciem i życzliwoÅ›ciÄ….- to przesÅ‚anie naszego koÅ‚a wolontariuszy  na nadchodzÄ…cy czas Å›wiÄ…teczny.

Relacja z III Gali „Sokólskie Barwy Wolontariatu do przeczytania na stronie powiatu.

Szkolne Koło Wolontariusza z opiekunem
Elżbietą Szomko