http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/1.png http://www.soswsokolka.pl/images/2.png http://www.soswsokolka.pl/images/3.png

Projekt „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”
– realizowany przy wsparciu finansowym PaÅ„stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepeÅ‚nosprawnych
i Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami”

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_610/si3_t2.jpgPodopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w dniach od 27.11.2017r. do 31.12.2017r. realizujÄ… projekt „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym PaÅ„stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepeÅ‚nosprawnych w konkursie ogÅ‚oszonym przez Regionalny OÅ›rodek Polityki SpoÅ‚ecznej w BiaÅ‚ymstoku.

W ramach projektu odbywajÄ… siÄ™ zajÄ™cia z integracji sensorycznej. Bierze w nich udziaÅ‚ 5 podopiecznych stowarzyszenia. Celem zajęć prowadzonych metodÄ… SI u naszych podopiecznych jest ksztaÅ‚towanie wrażliwoÅ›ci i percepcji zmysÅ‚owej, które prowadzÄ… do rozwoju procesów integracji sensorycznej.

ZajÄ™cia sprzyjajÄ… minimalizowaniu deficytów zmysÅ‚owych (nadwrażliwoÅ›ci, podwrażliwoÅ›ci). WpÅ‚ywajÄ… również na ksztaÅ‚towanie somatognozji (czucia i Å›wiadomoÅ›ci swojego ciaÅ‚a), która warunkuje powstawanie wÅ‚asnej tożsamoÅ›ci, identyfikowanie siÄ™ jako „ja”, osiÄ…ganie kompetencji samoobsÅ‚ugowych oraz matematycznych. DoÅ›wiadczenia sensoryczne sÄ… bardzo ważne zwÅ‚aszcza w przypadku dzieci z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ…, które z racji swoich ograniczeÅ„ ruchowych oraz poznawczych nie mogÄ… swobodnie i wielozmysÅ‚owo, samodzielnie poznawać otoczenia. Stymulowanie dziecka w tej metodzie polega na dostarczaniu odpowiednich bodźców poszczególnym zmysÅ‚om podczas zabawy lub wykonywania okreÅ›lonego zadania.

W ramach projektu zakupiony został sprzęt do zajęć: maglownica oraz tunel sensoryczny. Przyrządy te są bardzo pomocne w ćwiczeniach stymulujących propriocepcję.

Dzięki tym zajęciom poprawia się samoocena i wiara we własne możliwości podopiecznych, zwiększa się ich zaangażowanie w podejmowanie nowych, trudniejszych zadań, poprawia się też koncentracja uwagi. Zdjęcia

Bożena Rećko