http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_621/zdjcie0032.jpgOd wielu lat uczniowie Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej w SOSW w SokóÅ‚ce pod kierunkiem nauczyciela ksztaÅ‚cenia zawodowego – p. Bożeny Mróz pomagajÄ… innym, dzielÄ…c siÄ™ swoimi umiejÄ™tnoÅ›ciami kulinarnymi sporzÄ…dzania potraw, angażujÄ…c siÄ™ w wiele uroczystoÅ›ci, projektów, przedsiÄ™wzięć wymagajÄ…cych wykonania potraw, sÅ‚odkich upominków - dla spoÅ‚ecznoÅ›ci oÅ›rodka, czy zaproszonych goÅ›ci. JesteÅ›my z tego dumni i usatysfakcjonowani, że nasz wkÅ‚ad pracy i zaangażowanie nie idzie na marne, że możemy pomóc i nieść radość innym. Przy okazji rozwijamy swoje umiejÄ™tnoÅ›ci praktyczne, lepiej pracujemy w grupie, wyksztaÅ‚camy nawyk sumiennego wypeÅ‚niania powierzonego nam zadania, integrujemy zespóÅ‚ klasowy. Od tego roku chcielibyÅ›my oficjalnie rozpocząć w grudniu 2017 roku I edycjÄ™ zimowej, Å›wiÄ…tecznej akcji uczniów Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia i Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej: „Pomagajmy - I Ty zostaÅ„ ÅšwiÄ™tym MikoÅ‚ajem”.

MiesiÄ…c grudzieÅ„ 2017r. byÅ‚ dla uczniów Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia i Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej miesiÄ…cem bardzo pracowitym. W myÅ›l zimowej akcji: „Pomagajmy - I Ty zostaÅ„ ÅšwiÄ™tym MikoÅ‚ajem” zrealizowaliÅ›my nastÄ™pujÄ…ce dziaÅ‚ania:

  • wykonaliÅ›my prezenty w postaci piernikowych choinek osobom niepeÅ‚nosprawnym z powiatu sokólskiego - uczestnikom „Przystanku Nadzieja” podczas spotkania wigilijnego – wspóÅ‚praca ze Szkolnym KoÅ‚em Wolontariusza;
  • obdarowaliÅ›my siebie nawzajem sÅ‚odkimi prezentami mikoÅ‚ajkowymi;
  • skompletowaliÅ›my i wysÅ‚aliÅ›my paczkÄ™ Å›wiÄ…tecznÄ… Ewie – uczennicy klasy II ZSZ przebywajÄ…cej w szpitalu;
  • wykonaliÅ›my sÅ‚odkie prezenty dla sponsorów nagród organizowanego przez nas Szkolnego Konkursu Kulinarnego: „Smaki Kuchni Góralskiej” – ksiÄ™garnia „A kuku” w SokóÅ‚ce i sklep „Zawisza” w Czarnej BiaÅ‚ostockiej;
  • zaprosiliÅ›my 14.12.2017r. na zajÄ™cia praktyczne, zajÄ™cia rozwijajÄ…ce zainteresowania i na szkolne koÅ‚o kulinarne absolwenta naszej szkoÅ‚y Damiana z SokóÅ‚ki wraz z ojcem, którzy już od pewnego czasu chcieli nas odwiedzić. Damian bardzo tÄ™skni za klasÄ…, chciaÅ‚ z nami wspólnie pogotować, porozmawiać, poÅ›miać siÄ™, poopowiadać co u niego sÅ‚ychać i dowiedzieć siÄ™ co u nas. Wspólnie kontynuowaliÅ›my produkcjÄ™ piernikowych choinek i pojedynczych ciasteczek z przeznaczeniem dla dzieci z SOSW, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w ramach drobnych upominków Å›wiÄ…tecznych;
  • czÄ™stowaliÅ›my uczniów z klas mÅ‚odszych naszymi wyrobami, którzy przychodzili do naszej klasy podczas przerwy miedzy lekcjami;
  • wykonaliÅ›my drobne upominki Å›wiÄ…teczne dla nauczycieli, wychowawców internatu, uczniów, pracowników niepedagogicznych pod różnymi postaciami: syropu z kwiatu mlecza, piernikowych ciasteczek z zawieszkÄ… na choinkÄ™, piernikowych ciasteczek do skonsumowania oraz orzechów.

Jak piÄ™knie jest dawać i pomagać. Otwórzmy serca na innych. PamiÄ™tajmy - okazane dobro powraca. ZdjÄ™cia

Pielęgnujmy radość obdarowywania innych !!!

nauczyciel – Bożena Mróz