Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019– „Aktywna tablica”

/images/aktywna-tablica-2.jpg  /images/logo_starostwo.jpg  /images/logososw.jpg

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w roku szkolnym 2017/2018 został zakwalifikowany do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli, wykorzystanie nowych technologii.

Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach Programu umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów w szkole. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ również na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli.

Źródłem finansowania Programu jest  budżet państwa w 80%, co tanowi 14 000zł i budżet organu prowadzącego szkołę - Powiatu Sokólskiego w wysokości 20%, co stanowi 3 500zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 17 500 zł.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupiono następujące pomoce dydaktyczne:

1. Tablicę interaktywną

2. Projektor ultrakrótkoogniskowy

3. Monitor interaktywny o przekątnej 65 cali.

Cel główny Programu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

  • Pisanie i rysowanie na tablicy przez uczniów i nauczycieli oraz praca z powstałym obrazem;
  • Korzystanie podczas lekcji z różnorodnych zasobów internetowych (plansz, słowników, encyklopedii), programów edukacyjnych,  otwartych zasobów edukacyjnych i bezpłatnego oprogramowania;
  • Przygotowywanie przez nauczycieli scenariuszy zajęć z uwzględnieniem ćwiczeń interaktywnych;
  • Samodzielne przygotowywanie przez nauczycieli materiałów edukacyjnych do wykorzystania podczas lekcji i dzielenie się nimi z innymi nauczycielami;
  • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych jako uzupełnienie czy tło podczas zajęć edukacyjnych;
  • Praca z różnymi rodzajami plików (pliki tekstowe, graficzne, animacje);
  • Korzystanie z oprogramowania zawierającego animacje i zdjęcia w połączeniu z użyciem tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego pomoże  uczniom zrozumieć abstrakcyjne tematy i pojęcia poprzez użycie konkretnych przykładów w formie graficznej; 
  • Umożliwienie aktywnej prezentacji różnorodnych treści, łączenie funkcji edukacyjnej z zabawą, umożliwienie wydłużenia skupiania uwagi oraz dynamiczności zajęć;
  •  Ułatwianie przyswojenia danej partii materiału, uatrakcyjnienie metod i form uczenia się, umożliwienie uczenia się różnymi kanałami, oraz wyzwalanie potencjału uczniów;
  • Wykorzystanie usług i zasobów internetowych w dydaktyce;

W ramach Programu powołano szkolnych e-koordynatorów p. Martę Kawrygo-Leonowicz i p. Grażynę Tymoszuk do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole. Powołano zespół samokształceniowy i opracowano Plan pracy zespołu. Koordynatorki odbyły pierwsze spotkanie organizowane w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli, odbyły szkolenie w zakresie TIK oraz wzięły udział w szkoleniu i konferencji.

Grażyna Tymoszuk, Marta Kawrygo-Leonowicz