http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019– „Aktywna tablica”

/images/aktywna-tablica-2.jpg  /images/logo_starostwo.jpg  /images/logososw.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_631/imag1229.jpgW Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dostawca urządzeń i oprogramowania dokonał montażu, instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania z infrastrukturą szkolną zakupionych urządzeń wchodzących w skład pomocy dydaktycznych w postaci monitora interaktywnego, projektora i tablicy interaktywnej. Dostawca zapewnił także techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Urządzenia sfinansowano z dotacji celowej Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica". Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Nauczyciele podjęli próby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń. Uczniowie i nauczyciele uczą się obsługiwać monitor i tablicę. Zauważa się wielkie zainteresowanie i zaangażowanie oraz ogromną chęć dotykania, przesuwania elementów, korzystania z zadań interaktywnych. Zajęcia stają się atrakcyjniejsze, a korzystanie z urządzeń czyni wielką radość u naszych uczniów. Uczniowie mają możliwość ruchu ręką i ciałem oraz poczucie sprawstwa. Trwa zatem dostosowywanie treści, doskonalenie umiejętności u uczniów i nauczycieli oraz poszukiwanie ciekawych programów i materiałów edukacyjnych, poszukiwanie potencjału edukacyjnego jako narzędzia skutecznej edukacji z wykorzystaniem TIK.

W ramach programu zakłada się, że nastąpi wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu.

Zdjęcia

 Koordynatorki

Grażyna Tymoszuk
Marta Kawrygo-Leonowicz