http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/bez_nazwy.jpg

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, z dniem 7 lutego 2018 r. ogłasza I edycję naboru kandydatów na określone poniżej formy wsparcia objęte projektem:

zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z języka angielskiego, 

zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe w zakresie narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), 

dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących,

dodatkowe zajęcia wyrównawcze z  przedmiotów zawodowych,

kursy specjalistyczne.

W naborze mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe,  tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce, Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, spełniający warunki udziału w projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem w ramach realizacji całego projektu przez okres 2 lat, będą prowadzone zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe, dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz kursy specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów.

 Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych.

Termin składania dokumentów w I edycji naboru upływa w dniu 16 lutego 2018 r.

Treść Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania
w załączeniu
.

 

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08