http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
wspóÅ‚finansowany przez UniÄ™ EuropejskÄ… w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego

W zwiÄ…zku z przyjÄ™ciem przez ZarzÄ…du Powiatu Sokólskiego w dniu 21 lutego 2018 r. uchwaÅ‚y Nr 459/2018 zmieniajÄ…cej uchwaÅ‚Ä™ Nr 444/2018 ZarzÄ…du Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjÄ™cia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, OÅ› priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, DziaÅ‚anie 3.3 KsztaÅ‚cenie zawodowe mÅ‚odzieży na rzecz konkurencyjnoÅ›ci podlaskiej gospodarki, PoddziaÅ‚anie 3.3.1 KsztaÅ‚cenie zawodowe mÅ‚odzieży na rzecz konkurencyjnoÅ›ci podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Powiat Sokólski informuje, że z dniem 1 marca 2018 r. ogÅ‚asza dodatkowy naboru kandydatów na kursy specjalistyczne.

W dodatkowym naborze mogÄ… wziąć udziaÅ‚ uczniowie szkóÅ‚ i placówek systemu oÅ›wiaty, dla których organem prowadzÄ…cym jest Powiat Sokólski, prowadzÄ…ce ksztaÅ‚cenie zawodowe, tj. ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w SokóÅ‚ce, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Rolniczych im. mjr Henryka DobrzaÅ„skiego - Hubala w SokóÅ‚ce, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Suchowoli oraz Specjalny OÅ›rodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce, speÅ‚niajÄ…cy warunki udziaÅ‚u w projekcie okreÅ›lone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik do uchwaÅ‚y Nr 444/2018 ZarzÄ…du Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjÄ™cia Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, OÅ› priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, DziaÅ‚anie 3.3 KsztaÅ‚cenie zawodowe mÅ‚odzieży na rzecz konkurencyjnoÅ›ci podlaskiej gospodarki, PoddziaÅ‚anie 3.3.1 KsztaÅ‚cenie zawodowe mÅ‚odzieży na rzecz konkurencyjnoÅ›ci podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.

Zgodnie z przyjętą uchwałą zmianie uległy m.in. kryteria naboru dla ww. formy wsparcia.

Powiat Sokólski informuje jednoczeÅ›nie, że dokumenty rekrutacyjne zÅ‚ożone przez uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziaÅ‚u w kursach specjalistycznych w terminie
I naboru tj. do dnia 16 lutego 2018 r. będą rozpatrywane przez Komisję rekrutacyjną
w oparciu o nowe kryteria. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba ponownego składania dokumentacji rekrutacyjnej na ww. formę wsparcia.

Warunkiem przystÄ…pienia do udziaÅ‚u w projekcie jest zÅ‚ożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych tj:

  • kwestionariusza osobowego, którego wzór okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do Regulaminu;

  • deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do Regulaminu;

  • oÅ›wiadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór okreÅ›la zaÅ‚Ä…czniku nr 3 do Regulaminu.

  • kopii Å›wiadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzajÄ…cy zÅ‚ożenie dokumentów rekrutacyjnych tj. za rok szkolny 2016/2017 potwierdzona za zgodność z oryginaÅ‚em przez dyrektora szkoÅ‚y lub osobÄ™ przez niego upoważnionÄ…,

  • ewentualnie kopii orzeczenia o niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci, kopii orzeczenia o potrzebie ksztaÅ‚cenia specjalnego lub zaÅ›wiadczenia o chorobie przewlekÅ‚ej.

Termin skÅ‚adania dokumentów w naborze dodatkowym upÅ‚ywa w dniu 12 marca 2018 r.

Treść uchwały zmieniającej oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania w załączeniu.

 

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w SokóÅ‚ce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 SokóÅ‚ka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08