http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z przyjęciem przez Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 21 lutego 2018 r. uchwały Nr 459/2018 zmieniającej uchwałę Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Powiat Sokólski informuje, że z dniem 1 marca 2018 r. ogłasza dodatkowy naboru kandydatów na kursy specjalistyczne.

W dodatkowym naborze mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe, tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce, Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, spełniający warunki udziału w projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.

Zgodnie z przyjętą uchwałą zmianie uległy m.in. kryteria naboru dla ww. formy wsparcia.

Powiat Sokólski informuje jednocześnie, że dokumenty rekrutacyjne złożone przez uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału w kursach specjalistycznych w terminie
I naboru tj. do dnia 16 lutego 2018 r. będą rozpatrywane przez Komisję rekrutacyjną
w oparciu o nowe kryteria. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba ponownego składania dokumentacji rekrutacyjnej na ww. formę wsparcia.

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych tj:

  • kwestionariusza osobowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu;

  • deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu;

  • oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór określa załączniku nr 3 do Regulaminu.

  • kopii świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający złożenie dokumentów rekrutacyjnych tj. za rok szkolny 2016/2017 potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną,

  • ewentualnie kopii orzeczenia o niepełnosprawności, kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia o chorobie przewlekłej.

Termin składania dokumentów w naborze dodatkowym upływa w dniu 12 marca 2018 r.

Treść uchwały zmieniającej oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania w załączeniu.

 

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08