http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_642/1d.jpegPrzez dziesiÄ…tki lat byli piÄ™tnowani, dziÅ› - majÄ… swoje Å›wiÄ™to. W Dniu PamiÄ™ci Å»oÅ‚nierzy WyklÄ™tych pamiÄ™ta o nich caÅ‚a Polska, pamiÄ™taliÅ›my także my – uczniowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce wraz z opiekunami p. KatarzynÄ… ZalewskÄ… i p. AgnieszkÄ… Ambrożko.

Nie zważajÄ…c na siarczysty mróz delegacja naszych uczniów z pocztem sztandarowym w skÅ‚adzie Sylwia, Gabrysia i MichaÅ‚, reprezentowaÅ‚a spoÅ‚eczność SOSW na Narodowym Dniu PamiÄ™ci Å»oÅ‚nierzy WyklÄ™tych w BiaÅ‚ymstoku w dniu 1 marca 2018 r.

W poÅ‚udnie na Placu KoÅ›ciuszki, odbyÅ‚o siÄ™ zÅ‚ożenie wieÅ„ców i wiÄ…zanek kwiatów, pod tablicÄ… wiszÄ…cÄ… na Å›cianie kina „Ton”, która jest poÅ›wiÄ™cona Å»oÅ‚nierzom Polskiego Powojennego Podziemia NiepodlegÅ‚oÅ›ciowego – ofiarom mordów sÄ…dowych komunistycznego aparatu bezpieczeÅ„stwa. Na maszt obok pomnika MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego żoÅ‚nierze wciÄ…gnÄ™li flagÄ™ paÅ„stwowÄ… i oddali salwÄ™ honorowÄ…. Odczytano apel polegÅ‚ych - najważniejszy punkt uroczystoÅ›ci. HoÅ‚d dla tych, którzy nie godzili siÄ™ na komunistyczny reżim i oddali życie za OjczyznÄ™.

W dzisiejszym kinie „Ton” komuniÅ›ci urzÄ…dzali procesy pokazowe. Å»oÅ‚nierzy skazywano na kary Å›mierci i dÅ‚ugoletnie odsiadki.

1 marca w caÅ‚ym kraju obchodzony byÅ‚ Narodowy DzieÅ„ PamiÄ™ci Å»oÅ‚nierzy WyklÄ™tych. ÅšwiÄ™to zostaÅ‚o wprowadzone trzy lata temu. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia 1951 roku w piwnicach warszawskiego wiÄ™zienia przy ul. Rakowieckiej wykonano wyroki Å›mierci na siedmiu czÅ‚onkach IV Komendy Zrzeszenia "Wolność i NiezawisÅ‚ość“. ZdjÄ™cia