http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_647/konk8.jpg

Dnia 7 marca 2018 r. bawiliÅ›my w Szkole Podstawowej Nr 46 w BiaÅ‚ymstoku na XI Podlaskim Konkursie Wiedzy o JÄ™zyku Ojczystym. NaszÄ… szkoÅ‚Ä™ reprezentowaÅ‚y: Dominika, Grażyna i Agnieszka. Konkurs odbywaÅ‚ siÄ™ w formie quizu, zabaw i elementów dramy sprawdzajÄ…cych wiedzÄ™ i umiejÄ™tnoÅ›ci uczniów, którzy musieli siÄ™ wykazać podstawowymi wiadomoÅ›ciami z lektur, gramatyki oraz poprawnÄ… pisowniÄ… wyrazów z trudnoÅ›ciami ortograficznymi. Każda z drużyn miaÅ‚a za zadanie wczeÅ›niejsze przygotowanie interpretacji wybranego wiersza Zbigniewa Herberta, który prezentowaÅ‚a przed pozostaÅ‚ymi uczestnikami.

Cel konkursu to popularyzowanie poprawnoÅ›ci jÄ™zykowej wÅ›ród mÅ‚odzieży oraz promowanie piÄ™knej polszczyzny, a opiekÄ™ merytorycznÄ… nad konkursem sprawujÄ… pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w BiaÅ‚ymstoku. W tym roku przepiÄ™knÄ… i poruszajÄ…cÄ… pogadankÄ™ o Zbigniewie Herbercie wygÅ‚osiÅ‚ dr hab. Dariusz Kulesza.

Nasi uczniowie przygotowani do konkursu przez paniÄ… KatarzynÄ™ ZalewskÄ…, wywalczyli IV miejsce, za które otrzymali dyplomy i podziÄ™kowania za uczestnictwo oraz nagrody niespodzianki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć