http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce

Przedszkole Specjalne w Sokółce

Regulamin rekrutacji

  1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Dzieci przyjmowane są na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego w przedszkolu specjalnym wydawanego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Skierowanie wydawane jest przez Starostę Sokólskiego.
  3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech lat do wieku, w którym dziecko rozpoczyna  naukę w szkole podstawowej.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  5. Zapisy prowadzone są od 1 marca 2018 do 30 marca 2018. W sekretariacie SOSW należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kopią wystąpienia do Starosty Sokólskiego o skierowanie dziecka do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.
  6. W terminie do 15 kwietnia komisja powołana przez Dyrektora dokonuje  kwalifikacji dziecka do przedszkola, biorąc pod uwagę wolne miejsca w grupie rozwojowej, do której, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno uczęszczać dziecko.
  7. Dziecko już uczęszczające do placówki może kontynuować w niej wychowanie przedszkolne przez kolejny rok szkolny pod warunkiem złożenia przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Sokółce.
  8. Nabór trwa przez cały rok szkolny, w miarę posiadania wolnych miejsc w grupie.
  9. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z terenu Powiatu Sokólskiego, W przypadku   posiadania wolnych miejsc, przyjęte mogą zostać dzieci spoza Powiatu.

Załączniki:

1)      karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

2)      deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

Regulamin rekrutacji został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 15.01.2018.

Sporządziła:
Agata Gieniusz