http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
wspóÅ‚finansowany przez UniÄ™ EuropejskÄ… w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego

W dniach 13-22 marca 2018 roku 6 uczniów z klas 2 i 3 ZSZ uczestniczyÅ‚o w zajÄ™ciach dodatkowych „SporzÄ…dzenie Indywidualnych Planów DziaÅ‚ania” realizowanych w ramach Projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Unii Europejskiej.

W ramach zajęć pedagog szkolny indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu  ustalaÅ‚ i uzgadniaÅ‚ dziaÅ‚ania oferowane przez szkoÅ‚Ä™ dla osoby objÄ™tej IPD oraz dziaÅ‚ania deklarowanych przez niÄ… do samodzielnego wykonania. DziaÅ‚ania te dostosowano do sytuacji szkolnej ucznia, a ich efektem powinno być zwiÄ™kszenie szans na zdanie egzaminu zawodowego oraz towarzyszenie uczestnikowi projektu przez caÅ‚y okres realizacji IPD dajÄ…c mu poczucie bezpieczeÅ„stwa.

Zadaniem pedagoga na tym etapie realizacji Projektu było:

- poszerzenie samowiedzy ucznia w zakresie posiadanych możliwoÅ›ci w kontekÅ›cie wymagaÅ„, zwiÄ…zanych z wykonywaniem różnych zadaÅ„ i peÅ‚nieniem różnych ról zawodowych,

- rozpoznanie motywacji oraz chęci i gotowości do dokonywania zmian,

- zidentyfikowanie umiejętności nabytych w dotychczasowej drodze zawodowej,

- ustalenie właściwego rodzaju wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych,

- przygotowanie do planowania dalszych działań.

W ramach poradnictwa pedagog szkolny:

- udzielał indywidualnych porad zawodowych z wykorzystaniem narzędzi wspierających proces doradczy,

- diagnozował zdolności, zainteresowania, cechy psychofizyczne z wykorzystaniem dostępnych narzędzi psychologicznego pomiaru,

- identyfikował zasoby ucznia (mocne i słabe strony, ograniczenia i możliwości, trudności, potrzeby zawodowe).

„SporzÄ…dzanie Indywidualnych Planów DziaÅ‚ania” byÅ‚o pierwszym etapem realizacji programu „Kompetentni i wykwalifikowani”. Efekty pracy uczniów zostanÄ… ocenione w czerwcu 2018 roku po zakoÅ„czeniu udzielania uczestnikom proponowanych form wsparcia: dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnoksztaÅ‚cÄ…cych i dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotu zawodowego.