http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniach 13-22 marca 2018 roku 6 uczniów z klas 2 i 3 ZSZ uczestniczyło w zajęciach dodatkowych „Sporządzenie Indywidualnych Planów Działania” realizowanych w ramach Projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach zajęć pedagog szkolny indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu  ustalał i uzgadniał działania oferowane przez szkołę dla osoby objętej IPD oraz działania deklarowanych przez nią do samodzielnego wykonania. Działania te dostosowano do sytuacji szkolnej ucznia, a ich efektem powinno być zwiększenie szans na zdanie egzaminu zawodowego oraz towarzyszenie uczestnikowi projektu przez cały okres realizacji IPD dając mu poczucie bezpieczeństwa.

Zadaniem pedagoga na tym etapie realizacji Projektu było:

- poszerzenie samowiedzy ucznia w zakresie posiadanych możliwości w kontekście wymagań, związanych z wykonywaniem różnych zadań i pełnieniem różnych ról zawodowych,

- rozpoznanie motywacji oraz chęci i gotowości do dokonywania zmian,

- zidentyfikowanie umiejętności nabytych w dotychczasowej drodze zawodowej,

- ustalenie właściwego rodzaju wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych,

- przygotowanie do planowania dalszych działań.

W ramach poradnictwa pedagog szkolny:

- udzielał indywidualnych porad zawodowych z wykorzystaniem narzędzi wspierających proces doradczy,

- diagnozował zdolności, zainteresowania, cechy psychofizyczne z wykorzystaniem dostępnych narzędzi psychologicznego pomiaru,

- identyfikował zasoby ucznia (mocne i słabe strony, ograniczenia i możliwości, trudności, potrzeby zawodowe).

„Sporządzanie Indywidualnych Planów Działania” było pierwszym etapem realizacji programu „Kompetentni i wykwalifikowani”. Efekty pracy uczniów zostaną ocenione w czerwcu 2018 roku po zakończeniu udzielania uczestnikom proponowanych form wsparcia: dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących i dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotu zawodowego.