http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_656/img_20180416_111000.jpgW poniedziaÅ‚kowy ranek  16 kwietnia 2018   uczniowie klasy VI , VII SPU oraz  III GU  uczestniczyli  w wycieczce do OddziaÅ‚u DzieciÄ™cego Biblioteki Publicznej w SokóÅ‚ce. SprzyjaÅ‚ temu temat  tygodniowego oÅ›rodka pracy: Instytucje kulturalne. W tym tygodniu uczniowie bÄ™dÄ… poznawali: bibliotekÄ™, kino ,teatr, restauracjÄ™ i muzeum. Do biblioteki uczniowie pojechali autobusem miejskim. Zakupili bilety,  zajÄ™li miejsca i przez okno podziwiali nasze miasto. 

W bibliotece powitaÅ‚a nas p. kierownik  Jadwiga SÅ‚oma  oraz p. bibliotekarka Marta  Wojewódzka-Szoda. P. Marta oprowadziÅ‚a uczestników po wypożyczali, opowiedziaÅ‚a o swojej pracy, pokazaÅ‚a ksiÄ™gozbiór, zapoznaÅ‚a z trudnymi sÅ‚owami: kartoteka, ksiÄ™gozbiór, karta katalogowa, sygnatura, prasa, czasopismo, wypożyczalnia oraz czytelnia. PokazaÅ‚a „naj” książki z ksiÄ™gozbioru. OpowiedziaÅ‚a o najwiÄ™kszej, najmniejszej, najgrubszej, najchudszej książce.  ZaprezentowaÅ‚a uczniom różne rodzaje książek: książki z wykrojnikiem, książkÄ™ miarkÄ™ wzrostu, książkÄ™ teatrzyk z ruchomymi częściami oraz książkÄ™ z pÅ‚ytÄ… na ,której jest nagrany tekst zawarty w książce. Jednak książka „napisana” w jÄ™zyku Braila wzbudziÅ‚a  zainteresowanie uczniów. Nie jeden z nich pomyÅ›laÅ‚,  jak to możliwe ze kropki i kreski tworzÄ… wyrazy a osoby z dysfunkcjÄ… wzroku mogÄ… je odczytać. ZaprezentowaÅ‚a również nowoczesna książkÄ™  e-booka.

Kolejnym punktem wizyty w Bibliotece byÅ‚o obejrzenie prezentacji multimedialnej poÅ›wiÄ™conej powstaniu książki. Przez kolejne slajdy uczniowie poznawali historiÄ™ i różne wydarzenia zwiÄ…zane z książkÄ…. Nie obce im siÄ™ staÅ‚y pojÄ™cia: hieroglify, pergamin, zwój, inicjaÅ‚, maszyna drukarska, Jan Gutenberg. Obejrzeli również zdjÄ™cia biblioteki Aleksandryjskiej i Biblioteki Narodowej.

Punktem kulminacyjnym spotkania byÅ‚o stworzenie wÅ‚asnego zwoju wraz z inicjaÅ‚em. Uczniowie z zapaÅ‚em przystÄ…pili do  pisania swoich zwojów wraz ze wÅ‚asnym inicjaÅ‚em czyli pierwszÄ… literÄ… swojego imienia w piÄ™knej kaligrafowanej formie. Jak na zwój przystaÅ‚o każdy z nich zostaÅ‚ przewiÄ…zany różowÄ… wstążeczkÄ….  Uczniowie uczestniczyli w zajÄ™ciach pod opiekÄ… p. Zuzanny Szarkowskiej – Czeczko. ZdjÄ™cia

Po raz kolejny zdobyliÅ›my wiedzÄ™ za ,którÄ… serdecznie dziÄ™kujemy p. Jadwidze SÅ‚omie oraz p. Marcie Wojewódzkiej-Szodzie. DziÄ™kujemy również za odkrycie przed nami tajników biblioteki oraz ciekawe i interesujÄ…ce zajÄ™cia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć