http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie z człowiekiem z pasją

10.12.2012r. wychowankowie internatu SOSW w SokóÅ‚ce wraz z wychowawcami uczestniczyli w pokazie taÅ„ca „zumba”, prowadzonego przez profesjonalnego instruktora, który zorganizowaÅ‚y panie: Beata Boguszewska i Beata Å»óÅ‚tko.

Pani Alicja - instruktor taÅ„ca „zumba” i „salsa” przygotowaÅ‚a naszym wychowankom niezwykle ekspresyjny i dynamiczny pokaz taneczny obu stylów. OpowiedziaÅ‚a nam również o swojej pasji - taÅ„cu, którym zajmuje siÄ™ od 6 lat i wciąż siÄ™ w nim doskonali. WyjaÅ›niÅ‚a nam skÄ…d siÄ™ wzięły te style i ich nazwy. „Zumba”- to poÅ‚Ä…czenie wielu taÅ„ców tj. cha-cha, samba, rumba, merenge, baciata, flamenco, twist. NarodziÅ‚a siÄ™ w latach 90- tych w Kolumbii. Jej twórcÄ… byÅ‚ Alberto Perez - choreograf, tancerz i instruktor aerobiku, który pewnego razu zapomniaÅ‚ na zajÄ™cia przynieść pÅ‚ytÄ™ z muzykÄ… i musiaÅ‚ improwizować - stÄ…d powstaÅ‚a zumba. ZaÅ› „salsa” to taniec latynoamerykaÅ„ski o pochodzeniu karaibskim. Łączy w sobie kroki wielu taÅ„ców. „Salsa”- po hiszpaÅ„sku oznacza „smak’, „doznanie”.

MieliÅ›my możliwość zapytać p. AlicjÄ™ o interesujÄ…ce nas rzeczy dotyczÄ…ce jej pasji, a wreszcie jako niespodziankÄ™ tego spotkania, p. Alicja zaprosiÅ‚a wszystkich chÄ™tnych do nauki prostego ukÅ‚adu tanecznego, w którym nasi wychowankowie spisali siÄ™ wspaniale.

Zafascynowani pokazem pożegnaliÅ›my naszego goÅ›cia wrÄ™czajÄ…c mu podziÄ™kowanie i pamiÄ…tkowego anioÅ‚ka z nadziejÄ…, że to nie ostatnie nasze wspólne spotkanie. Galeria

                                                                                           B. Boguszewska