http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_245/projekt_bezpieczny_w_ruchu_drogowym2.jpg

W II półroczu roku szkolnego 2013/2014 w internacie SOSW w Sokółce realizowany był Projekt Edukacyjny „Bezpieczny w ruchu drogowym’’. Głównym założeniem projektu było wdrożenie wychowanków do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

Projekt przygotowali i realizowali wychowawcy internatu: p. Bożena Rećko, p. Małgorzata Hołownia Iwanow i p. Katarzyna Bubieniec.

Podczas zajęć warsztatowych wychowankowie  przypominali i zapoznawali się z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym.

W trakcie zajęć warsztatowych o tematyce:

- jesteśmy świadomymi uczestnikami ruchu drogowego

- jak przechodzimy przez jezdnię

- niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu jezdni

wychowankowie ćwiczyli praktyczne umiejętności przechodzenia przez jezdnię, rozpoznawali sygnały świetlne, prawidłowo poruszali się po przejściach dla pieszych.

Jednym z działań projektu było zorganizowanie spotkania z pielęgniarką. Podczas tych zajęć wychowankowie zostali zapoznani ze sposobami postępowania w przypadku skaleczenia, urazu, oparzenia, wypicia niebezpiecznej substancji. Uczyli się udzielania pierwszej pomocy oraz przypomnieli numery alarmowe i zasady korzystania z nich. Do zajęć wykorzystane zostały pomoce dydaktyczne podarowane naszej szkole przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy- podręczniki i fantom do nauki sztucznego oddychania.

Wychowankowie obejrzeli na wideo oraz w Internecie filmy instruktażowe dotyczące bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zdjęć pojazdów z wypadków drogowych.

Podczas zajęć przewinęła się również tematyka dotycząca znaków drogowych. Wychowankowie zapoznawali się z podstawowymi znakami ostrzegawczymi, zakazu, nakazu i informacyjnymi.

Podczas spotkania z Policją zostały omówione zasady bezpiecznego uczestnictwa rowerzystów w ruchu drogowym.

Uwieńczeniem działań i zdobywanej podczas projektu wiedzy był konkurs plastyczny i rajd rowerowy.

W konkursie plastycznym wzięły udział wszystkie grupy internatu. Wychowankowie mieli za zadanie przygotować plakaty z podstawowymi znakami drogowymi poznanymi na zajęciach oraz numerami alarmowymi. Wychowankowie wykazali  się dobrą  znajomością znaków drogowych.

Zorganizowany został również rajd rowerowy ścieżką dla rowerzystów. Pod czujną opieką wychowawców uczestnicy rajdu wykazywali się praktycznymi umiejętnościami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Poruszali się po ścieżce dla rowerów, obserwowali znaki drogowe, zapoznali się z najbliższą okolicą. Ta forma aktywności bardzo spodobała się wychowankom.

Wiedza zdobyta podczas warsztatów, spotkań i zajęć praktycznych poszerzyła horyzonty myślowe wychowanków. Rozumieją oni konieczność przestrzegania zasad bezpiecznego  zachowania się w ruchu drogowym oraz związek między zachowaniem a mogącym wystąpić zagrożeniem dla życia i zdrowia człowieka.

Oceniając projekt  możemy stwierdzić, iż wpłynął on korzystnie na zagospodarowanie wolnego czasu wychowanków. Został on wykorzystany na naukę praktycznych umiejętności i pogłębianie wiedzy z bardzo ważnej dziedziny życia człowieka, dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Najbardziej zapada w pamięć, to co nabywamy i przeżywamy podczas działań praktycznych. Staraliśmy się, aby prowadzone przez nas zajęcia miały właśnie taki charakter- praktycznych zajęć opartych na doświadczaniu. Mamy nadzieję,  że tak utrwalona wiedza i umiejętności zaowocują w przyszłości, a wychowankowie zastosują je na co dzień w swoim życiu , przez to nadchodzące  wakacje będą bezpieczne!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. Więcej informacji o realizacji w zakładce Projekty.