http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/fio.jpg

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „ Pod SkrzydÅ‚ami” w SokóÅ‚ce w latach 2022-2024 realizuje projekt pod nazwÄ… „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”.

Na realizacjÄ™ tego zadania Stowarzyszenie pozyskaÅ‚o dofinansowanie w kwocie 272075,00zÅ‚ z Narodowego Instytutu WolnoÅ›ci Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczeÅ„stwa Obywatelskiego z programu NOWEFIO 2022 Piorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Partnerem w realizacji zadania jest Powiat Sokólski. Celem zadania jest zwiÄ™kszenie zaangażowania okoÅ‚o 20 mieszkaÅ„ców powiatu sokólskiego w dziaÅ‚ania organizacji pozarzÄ…dowej na rzecz 42 podopiecznych do koÅ„ca realizacji projektu, czyli do 31 grudnia 2024 roku, aby poprawić ich poziom funkcjonowania.

 

Zrealizowane działania w ramach projektu
„Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”:

1. Podopieczni Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami" beneficjentami dofinansowania z programu NOWE FIO

2. Zaproszenie do udziaÅ‚u w zajÄ™ciach w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

3. Zaproszenie do zÅ‚ożenia ofert w postÄ™powaniu na dostawÄ™ wyposażenia Sali DoÅ›wiadczania Åšwiata niezbÄ™dnego do realizacji zadaÅ„ projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

4.Zaproszenie do skÅ‚adania ofert w zapytaniu ofertowym na dostawÄ™ pomocy dydaktycznych do terapii integracji sensorycznej w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

5. Szkolenie z terapii NeuroTaktylnej w SokóÅ‚ce

6. Zaproszenie do skÅ‚adania ofert w postÄ™powaniu na usÅ‚ugÄ™ przeprowadzenia zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

7. Przypomnienie o terminie szkolenia ze Snoezelen - NOWE FIO

8. Prekursorka metody Snoezelen w Polsce prowadziÅ‚a szkolenie w SokóÅ‚ce

9. Wyniki naboru kadry do prowadzenia zajęć

10. Zajęcia z elementami Terapii NeuroTaktylnej

11. ZajÄ™cia hipoterapii w ramach projektu „Nowe formy Terapii wsparciem podopiecznych

12. Stowarzyszenie „Pod SkrzydÅ‚ami” korzysta ze Å›rodków z Programu NOWEFIO

13. Nowe formy terapii wspierajÄ… podopiecznych

14. ZajÄ™cia w Sali DoÅ›wiadczania Åšwiata prowadzone metodÄ… Snoezelen w ramach projektu ,,Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

15. Zaproszenie do skÅ‚adania ofert w postÄ™powaniu na usÅ‚ugÄ™ przeprowadzenia zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

16. ZajÄ™cia  w zakresie wykorzystania elementów Terapii NeuroTaktylnej 

17. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata prowadzone metodą Snoezelen

18. Zajęcia indywidualne w zakresie alternatywnych metod komunikacji (AAC)

19. Zajęcia indywidualne w zakresie fizjoterapii

20. ZajÄ™cia integracji sensorycznej z wykorzystaniem sÅ‚uchawek Forbrain oraz terapia Neuroflow w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

21. Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych

22. Rozwój instytucjonalny stowarzyszenia