http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1548/w9_copy.jpgW tym tygodniu nasi najmÅ‚odsi uczniowie - uczniowie klasy pierwszej, otrzymali specjalne WYPRAWKI CZYTELNICZE z Instytutu Książki w ramach Kampanii " MAŁA KSIÄ„Å»KA - WIELKI CZŁOWIEK". Jej celem jest promocja czytelnictwa zwÅ‚aszcza wÅ›ród dzieci dopiero rozpoczynajÄ…cych naukÄ™ w szkole podstawowej. Chodzi o to, by zachÄ™cić ich do czÄ™stego siÄ™gania po książkÄ™, samodzielnego czytania jak i czytania z udziaÅ‚em najbliższych. Rodzicom przekazane zostaÅ‚y również broszury "Kochasz? Czytaj razem z dzieckiem" o korzyÅ›ciach wynikajÄ…cych ze wspólnego, rodzinnego czytania.

Dyrektor Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce na osoby odpowiedzialne za utrzymanie kontaktów w Podmiocie Publicznym podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeÅ„stwa wyznacza pedagoga szkolnego, nauczyciela informatyki i administratora systemów informartycznych.

 

https://www.soswsokolka.pl/images/407390815_853327210132726_6813631490053115333_n_cza.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1536/408254462_856363083162472_7855306911197299801_n_t2.jpg

W dniu 29 listopada spoÅ‚eczność Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego uczestniczyÅ‚a w Pikniku Integracyjnym, który byÅ‚ podsumowaniem projektu: „Czas na lepsze jutro” – zadanie wspóÅ‚finansowane ze Å›rodków Ministerstwa Rodziny i Polityki SpoÅ‚ecznej w ramach programu „Od zależnoÅ›ci ku samodzielnoÅ›ci” i Powiatu Sokólskiego we wspóÅ‚pracy ze Specjalnym OÅ›rodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce. Podczas imprezy goÅ›ciliÅ›my wielu wspaniaÅ‚ych goÅ›ci: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce, WydziaÅ‚ Spraw SpoÅ‚ecznych w Starostwie Powiatowym w SokóÅ‚ce, Powiatowy UrzÄ…d Pracy, PoradniÄ™ Psychologiczno-PedagogicznÄ… w SokóÅ‚ce oraz w DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej, KomendÄ™ PowiatowÄ… Policji w SokóÅ‚ce, którzy wspierali uczestników pikniku udzielajÄ…c informacji o prawach i uprawnieniach osób znajdujÄ…cych siÄ™ w trudnej sytuacji życiowej, sÅ‚użąc pomocÄ… przy pisaniu pism urzÄ™dowych, możliwoÅ›ciach znalezienia pracy , formach aktywizacji. Dodatkowo przy każdym stoliku zostaÅ‚y rozmieszczone broszury informacyjne dla wszystkich uczestników dotyczÄ…ce udzielania pomocy i wsparcia. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1573/za7_copy.jpgDziÅ› przedszkolaki z Grupy Å»abki wraz z wychowawczyniami SylwiÄ… Szomko oraz MonikÄ… Grusznis miaÅ‚y przyjemność piec pierniczki w Zespole SzkóÅ‚ Rolniczych im. mjr Henryka DobrzaÅ„skiego-Hubala w SokóÅ‚ce. Wszystko dziÄ™ki zaproszeniu Pani Doroty Gudalewskiej, która wraz z klasÄ… III TÅ» opiekowaÅ‚a siÄ™ nami, za co bardzo serdecznie dziÄ™kujemy!

Galeria https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1540/pup12_copy.jpg1 grudnia miaÅ‚a miejsce niecodzienna wycieczka uczniów klasy I-III, III A PrzysposabiajÄ…cej do Pracy i klas I-III SzkoÅ‚y Branżowej do Powiatowego UrzÄ™du Pracy w SokóÅ‚ce. WyjÅ›cie to miaÅ‚o na celu przybliżenie mÅ‚odzieży realiów rynku pracy, możliwoÅ›ci szukania zatrudnienia oraz omówienie zagadnieÅ„ zwiÄ…zanych z karierÄ… zawodowÄ….
Pierwszym punktem programu byÅ‚ wykÅ‚ad na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, najbardziej poszukiwanych zawodów oraz prognoz dotyczÄ…cych przyszÅ‚ych potrzeb kadrowych. Pracownik urzÄ™du przedstawiÅ‚ również różne formy wsparcia dostÄ™pne dla osób szukajÄ…cych pracy, takie jak szkolenia zawodowe, kursy doskonalÄ…ce umiejÄ™tnoÅ›ci czy programy stażowe.

https://www.soswsokolka.pl/images/407390815_853327210132726_6813631490053115333_n_cza.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1539/s13_copy.jpgUczestnicy biorÄ…cy udziaÅ‚ w projekcie mieli możliwość nauki samodzielnego wykonywania jesiennych i zimowych dekoracji. Wspólne tworzenie ozdób okazaÅ‚o siÄ™ Å›wietnÄ… zabawÄ…, podczas której powstaÅ‚o wiele peÅ‚nych uroku dekoracji. Z pomocÄ… nauczyciela prowadzÄ…cego zajÄ™cia oraz inspirujÄ…c siÄ™ wzorami zaczerpniÄ™tymi z Internetu, wykonali oni jesienne dekoracje wiszÄ…ce na bazie koÅ‚a z wikliny, dekoracje w sÅ‚oikach i stroiki ze Å›wiecami w filiżankach. Wykorzystali do tego suszone trawy, gaÅ‚Ä…zki, szyszki, plastikowe elementy przyrodnicze oraz mech. WykonujÄ…c Å›wiÄ…teczne (bożonarodzeniowe) dekoracje myÅ›leli gównie o dekoracji stoÅ‚u wigilijnego. Spod ich rÄ™ki wyszÅ‚y piÄ™kne, duże stroiki na deseczkach, mniejsze dekoracje w kubeczkach oraz stojÄ…ce dekoracje na metalowej obrÄ™czy.

https://www.soswsokolka.pl/images/407390815_853327210132726_6813631490053115333_n_cza.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1532/w9_copy.jpg

WÅ‚óczka to materiaÅ‚, który cieszy siÄ™ szerokim zainteresowaniem i przydaje siÄ™ do różnego rodzaju rÄ™kodzieÅ‚a. Poza tym jest dostÄ™pna w wielu kolorach i gruboÅ›ciach. DziÄ™ki projektowi "Czas na lepsze jutro" uczniowie mogli wziąć udziaÅ‚ w zajÄ™ciach zwiÄ…zanych z wykonaniem zabawek i dywaników z pomponów. W czasie zajęć projektowych zadaniem uczestników byÅ‚o wykonanie elementów dekoracyjnych wykorzystujÄ…c przy tym materiaÅ‚y i narzÄ™dzia zakupione w ramach projektu. Maszynki do pomponów o różnych wielkoÅ›ciach posÅ‚użyÅ‚y uczniom do wykonania skrzatów. Praca byÅ‚a dwuetapowa.

https://www.soswsokolka.pl/images/407390815_853327210132726_6813631490053115333_n_cza.jpg

Warsztaty rozwijające umiejętność wykonywania bransoletek z użyciem dysku kumihimo

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1534/b3_copy.jpgDziÄ™ki realizacji Projektu ,,Czas na lepsze jutro” uczniowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno- Wychowawczego im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce mieli możliwość wziąć udziaÅ‚ w zajÄ™ciach, na których zapoznali siÄ™ z technikami tworzenia bransoletek za pomocÄ… dysku kumihimo oraz szydeÅ‚ka. ZajÄ™cia te byÅ‚y prowadzone przez KatarzynÄ™ Bubieniec, nauczycielkÄ™ która od wielu lat podczas swojej pracy z uczniami rozwija ich zainteresowania i uzdolnienia manualne, wykorzystujÄ…c zasoby ich wolnego czasu, w formie różnych zajęć pozalekcyjnych.
https://www.soswsokolka.pl/images/407390815_853327210132726_6813631490053115333_n_cza.jpg
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1533/m4_copy.jpgPowertex - „Anielskie” warsztaty, konstruowanie postaci z popiersi na cokole: anielic, elfów lub innych bóstw w ramach projektu "Czas na lepsze jutro".
PoczÄ…tki może nie byÅ‚y zbyt Å‚atwe - robiliÅ›my anioÅ‚a lub postać bez skrzydeÅ‚, uczyliÅ›my siÄ™ prawidÅ‚owej konstrukcji postaci- krok po kroku. UczyliÅ›my siÄ™ stylizować postać i tworzyć szaty- klasycznie i bardziej skomplikowane. KonstruowaliÅ›my skrzydÅ‚a o różnym ksztaÅ‚cie, utwardzaliÅ›my tkaniny powertexem. PracowaliÅ›my z proszkiem pÄ™kajÄ…cym, tworzyliÅ›my masy pÄ™kajÄ…ce i z efektem kamienia (proszek Stone Art czy Easy 3D Flex). OtworzyÅ‚ siÄ™ przed nami Å›wiat rzeźbiarski- niezwykle prosty i intuicyjny.

https://www.soswsokolka.pl/images/407390815_853327210132726_6813631490053115333_n_cza.jpg

W ramach projektu „ Czas na lepsze jutro”, realizowanego w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno – Wychowawczym w SokóÅ‚ce, wychowankowie uczestniczyli w warsztatach usprawniajÄ…cych umożliwiajÄ…cych zdobycie umiejÄ™tnoÅ›ci miÄ™dzy innymi z zakresu wykonywania tkanin.
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1542/i10_copy.jpgW czasie spotkaÅ„ uczniowie zapoznali siÄ™ z technikÄ… tkackÄ… zwanÄ… Latch-hook, czyli tkanie igÅ‚Ä… smyrneÅ„skÄ….Można jÄ… wykorzystać do wykonania dowolnej formy tkackiej np.: gobelinu, obrazu itp. Do pracy tÄ… technikÄ… potrzebna jest kanwa do dywanów, schemat obrazka, ewentualnie nadruk na kanwie, kolorowe weÅ‚ny oraz igÅ‚a zwana igÅ‚Ä… smyrneÅ„skÄ… (do repasacji).Technika wymaga wiele cierpliwoÅ›ci, koncentracji uwagi i skupienia, ale sama praca jest bardzo relaksujÄ…ca i fajna. W ten sposób powstajÄ… przepiÄ™kne prace, których kolory przenikajÄ… siÄ™ tworzÄ…c niezwykle barwne, oryginalne, peÅ‚ne finezji obrazy. DzieÅ‚a wykonane tÄ… metodÄ… sÄ… wyjÄ…tkowo puszyste i miÄ™ciutkie.

https://www.soswsokolka.pl/images/407390815_853327210132726_6813631490053115333_n_cza.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1531/d2_copy.jpgWarsztaty umożliwiajÄ…ce zdobycie umiejÄ™tnoÅ›ci z zakresu wykonania przedmiotów zdobionych technikÄ… decoupage w ramach projektu "Czas na lepsze jutro".

Warsztaty umożliwiÅ‚y uczniom zdobycie umiejÄ™tnoÅ›ci z zakresu zdobienia przedmiotów technikÄ… decoupage.
Polega ona na przyklejaniu specjalnie do tego przeznaczonych cienkich papierów np. papier ryżowy, serwetki. CzÄ™sto dekoupage jest okreÅ›lany jako metoda serwetkowa. KażdÄ… powierzchniÄ™, przed przystÄ…pieniem do prac, należy wczeÅ›niej odpowiednio przygotować. Drewniane powierzchnie wygÅ‚adzamy za pomocÄ… papieru Å›ciernego o niskiej ziarnistoÅ›ci, dobieramy kolor farby akrylowej odpowiedni dla caÅ‚oÅ›ci kompozycji, a nastepnie przy użyciu kleju werniksowego, mocujemy powydzierane lub powycinane fragmenty dekoracji. CaÅ‚ość zabezpieczamy preparatem wodoodpornym.