http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_15/sosw_tenis_3.jpg


18.10.2011r. w naszej szkole rozegraÅ‚ siÄ™ Turniej Tenisa StoÅ‚owego o Puchar Dyrektora OÅ›rodka. Do udziaÅ‚u w zawodach zgÅ‚osiÅ‚o  siÄ™ 32 zawodników. W kategorii klas SPL, GL, ZSZ i ULOS wzięło udziaÅ‚ 14 zawodników, w kategorii klas SPU, GU i PDP-18 zawodników.

SÄ™dziÄ… gÅ‚ównym  byÅ‚a p. Dorota KozaczyÅ„ska.

sosw_DEN

14.10.2011r. obchodziliÅ›my w naszej szkole DzieÅ„ Edukacji Narodowej czyli Å›wiÄ™to wszystkich pracowników naszej placówki. UroczystÄ… akademiÄ™ rozpoczęły sÅ‚owa wiersza, przypominajÄ…ce o tym ważnym Å›wiÄ™cie:

„Ten dzieÅ„ wesoÅ‚y, przywitamy od rana Å‚adnÄ… piosenkÄ….
Ten dzieÅ„ powszedni, zwyczajny, 
od niejednej milszy niedzieli  – bo dzisiaj jest Å›wiÄ™to naszych nauczycieli.
Tego dnia przywitamy z uśmiechem tych,
którzy sÄ… zawsze z nami  – naszych nauczycieli”.

Obrazy newsów: sosw_biegi_przeajowe.jpg

12.10.2011r. Parku Miejskim w BiaÅ‚ymstoku odbyÅ‚y siÄ™ XII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Jesiennych Biegach PrzeÅ‚ajowych zorganizowane przez Podlaski OddziaÅ‚ Wojewódzki PTSS „Sprawni – Razem” oraz ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Nr 16 w BiaÅ‚ymstoku. NaszÄ… szkoÅ‚Ä™ reprezentowali: MichaÅ‚ Kindziuk, Patryk Murawski, Marcin Michniewicz, Zbigniew Karpowicz. Startowali w biegu na 3000m.

Obrazy kategorii newsów: obraz_469.jpgW dniu 08.10.2011r. reprezentanci naszej placówki Sylwia Å»ebrowska i MichaÅ‚ Gonczaruk – nasz Å›piewajÄ…cy duet, wziÄ™li udziaÅ‚ w Podlaskim PrzeglÄ…dzie Poezji Åšpiewanej Osób NiepeÅ‚nosprawnych „JESIEŃ POEZJÄ„ MALOWANA” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Drabina” w Krynkach"


http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_18/sosw_aps.jpg

04.10.2011r. grupa nowych uczniów naszej placówki pod opiekÄ… pani dyrektor mgr Marty Tolko – Kuziuty oraz pani kierownik internatu mgr Beaty Tur wzięła udziaÅ‚ w Inauguracji roku akademickiego 2011/2012 na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Na to wydarzenie zostaliÅ›my specjalnie zaproszeni. Podczas gali nasza delegacja z paniÄ… dyrektor na czele zostaÅ‚a w sposób szczególny powitana przez Rektora APS – prof. Jana Łaszczyka, co z caÅ‚Ä… pewnoÅ›ciÄ… byÅ‚o ogromnym wyróżnieniem.

Obrazy newsów: sosw_piknik.jpg

03.10.2011r. kolejny raz odbyÅ‚ siÄ™ w naszej szkole Piknik InaugurujÄ…cy Rok Szkolny 2011/2012. Celem  imprezy byÅ‚a integracja spoÅ‚ecznoÅ›ci uczniowskiej SOSW. Każdy uczeÅ„ miaÅ‚ szansÄ™ na zaprezentowanie swoich umiejÄ™tnoÅ›ci artystycznych przed publicznoÅ›ciÄ… MaÅ‚Ä… i  Dużą. Tematem przewodnim byÅ‚o opowiadanie Babci i Dziadka ( w tej roli Anetka i Marcin)  pt.” Czerwony Kapturek u babci” - autor: p. I. Gieniusz). Uroczymi wnuczkami, byÅ‚y dzieci najmÅ‚odsze ( kl. I-III SPU).

Obrazy: sosw_poczet_sztandarowy1.jpg

02.10.2011r. w parafii pw. Å›w. Antoniego Padewskiego w SokóÅ‚ce miaÅ‚o miejsce uroczyste umieszczenie w Kaplicy Matki Bożej RóżaÅ„cowej do publicznej adoracji relikwiarza z CzÄ…stkÄ… CiaÅ‚a PaÅ„skiego. W uroczystoÅ›ci wzięły udziaÅ‚ tÅ‚umy wiernych, w tym liczne pielgrzymki oraz Poczty Sztandarowe. NaszÄ… placówkÄ™ reprezentowali: Renata Furman, Marta NieÅ›cieruk i Zbigniew Karpowicz pod opiekÄ… p. Marty Biedź. NabożeÅ„stwu przewodniczyÅ‚ metropolita biaÅ‚ostocki abp. Edward Ozorowski.

Obrazy: sosw_swiatla.png

21.09.2011r. o godz. 9.00 w naszej szkole odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie ze stażystkami z Komendy Powiatowej Policji w SokóÅ‚ce. Panie przeprowadziÅ‚y zajÄ™cia o tematyce bezpiecznego poruszania siÄ™ po drogach, zwracajÄ…c szczególnÄ…  uwagÄ™ na zachowanie bezpieczeÅ„stwa i ostrożnoÅ›ci podczas drogi do i ze szkoÅ‚y. Ciekawym dodatkiem byÅ‚ film edukacyjny, podczas którego uczniowie klas SPL, SPU i GU mogli wykazać siÄ™ wiedzÄ… odnoÅ›nie poruszanego zagadnienia. Prelekcja byÅ‚a bardzo pouczajÄ…ca. Organizatorem spotkania byÅ‚a p. Zuzanna Szarkowska – Czeczko.

 

Obrazy: sosw_wicemarszaek.jpg29.09.2011r. o godzinie 10.00 SOSW w SokóÅ‚ce odwiedziÅ‚ wicemarszaÅ‚ek województwa podlaskiego – MieczysÅ‚aw Kazimierz Baszko w towarzystwie harcerzy z 8 DH „BiaÅ‚e Kruki” z Moniek. Cel wizyty stanowiÅ‚o przekazanie naszym wychowankom plecaków z wyposażeniem w ramach akcji prowadzonej przez Europejskie Centrum MÅ‚odzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej w MoÅ„kach pod kierownictwem pana Krzysztofa Pochodowicza we wspóÅ‚pracy z wymienionÄ… powyżej drużynÄ… harcerskÄ… „BiaÅ‚e Kruki”.

Obrazy newsów: sosw_sprztanie_wiata.jpg

16.09.2011r. w godzinach 10.00 - 11.30 uczniowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno - Wychowawczego w SokóÅ‚ce wziÄ™li udziaÅ‚ w akcji „SprzÄ…tanie Å›wiata – Polska 2011” pod hasÅ‚em: „LASY TO Å»YCIE – CHROŃMY JE!”. Celem przedsiÄ™wziÄ™cia byÅ‚o budzenie i wzmacnianie Å›wiadomoÅ›ci ekologicznej poprzez zachÄ™canie do dbania o czystość naturalnego Å›rodowiska.

Obrazy artykuÅ‚ów: sosw_warszawa7.jpgW dniach 14–15 wrzeÅ›nia grupa uczniów naszego oÅ›rodka uczestniczyÅ‚a w wycieczce do Warszawy. Program wyjazdu byÅ‚ bardzo interesujÄ…cy. Po przybyciu do stolicy i rozgoszczeniu siÄ™ w przyjaznych progach ZespoÅ‚u Szkól Specjalnych na ulicy Weterynaryjnej, uczniowie brali udziaÅ‚ w ciekawych zajÄ™ciach arteterapii na temat: „Magia soli”. Wieczorem odbyÅ‚y siÄ™ pasjonujÄ…ce rozgrywki w krÄ™gielni Hula Kula  oraz wieczorny spacer po stolicy, która po zachodzie sÅ‚oÅ„ca, w Å›wietle neonów wyglÄ…da niezwykle.