http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo-opp.jpg https://www.soswsokolka.pl/images/1-5_procent_cmyk.jpg

                    KRS 0000570356                   

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POD SKRZYDŁAMI

 

Zaproszenie do  sk?adania ofert na us?ug? przeprowadzenia zaj?? terapeutycznych w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

DziaÅ‚ania grupy wsparcia dla rodziców

Szkolenie dla rodziców podopiecznych Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami

Spotkanie integracyjne w stadninie koni

Warsztaty rozwijajÄ…ce zainteresowania rodziców podopiecznych Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami”  

Szkolenie rodziców

Grupa wsparcia dla rodziców

Święto Organizacji Pozarządowych

Kolejny projekt Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami”

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata prowadzone metodą Snoezelen

ZajÄ™cia  w zakresie wykorzystania elementów Terapii NeuroTaktylnej 

Zaproszenie rodziców do udziaÅ‚u w projekcie

Dzień Rodziny

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” rehabilitujÄ… siÄ™ w TRATWIE

Zaproszenie do skÅ‚adania ofert w postÄ™powaniu na usÅ‚ugÄ™ przeprowadzenia zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

ZajÄ™cia w Sali DoÅ›wiadczania Åšwiata prowadzone metodÄ… Snoezelen w ramach projektu ,,Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

Życzenia świąteczne

Nowe formy terapii wspierajÄ… podopiecznych

Stowarzyszenie „Pod SkrzydÅ‚ami” korzysta ze Å›rodków z Programu NOWEFIO

ZajÄ™cia hipoterapii w ramach projektu „Nowe formy Terapii wsparciem podopiecznych

Zajęcia z elementami Terapii NeuroTaktylnej

Prekursorka metody Snoezelen w Polsce prowadziÅ‚a szkolenie w SokóÅ‚ce

Wsparcie otoczenia osób niepeÅ‚nosprawnych w SokóÅ‚ce

Przypomnienie o terminie szkolenia ze Snoezelen - NOWE FIO

Przypomniemie o szkoleniu z „Profilaktyki ryzykownych zachowan seksualnych osób niepeÅ‚nosprawnych” -  dotacja z programu "Podlaskie Lokalnie"

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Stowarzyszenia

OgÅ‚oszenie o rekrutacji do projektu „Wsparcie otoczenia osób niepeÅ‚nosprawnych” - dotacja z programu "Podlaskie Lokalnie"

Wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” w OÅ›rodku „TRATWA”

Zaproszenie do skÅ‚adania ofert w postÄ™powaniu na usÅ‚ugÄ™ przeprowadzenia zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

Zaproszenie do skÅ‚adania ofert w zapytaniu ofertowym na dostawÄ™ pomocy dydaktycznych do terapii integracji sensorycznej w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

Szkolenie z terapii NeuroTaktylnej w SokóÅ‚ce

Zaproszenie do zÅ‚ożenia ofert w postÄ™powaniu na dostawÄ™ wyposażenia Sali DoÅ›wiadczania Åšwiata niezbÄ™dnego do realizacji zadaÅ„ projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

Wygrana z wydania specjalnego programu rozrywkowego „Jaka to melodia?” pomogÅ‚a podopiecznym

Zaproszenie do udziaÅ‚u w zajÄ™ciach w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

Podopieczni Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami" beneficjentami dofinansowania z programu NOWE FIO

Wycieczka do Trójmiasta i Szymbarku

Walne Zebranie CzÅ‚onków Stowaryszenia "Pod SkrzydÅ‚ami"

PóÅ‚kolonia - Letni wypoczynek poÅ‚Ä…czony z rehabilitacjÄ…

Życzenia świąteczne

Warsztaty tkackie w ramach projektu ,,Tkactwo drogÄ… do integracji”

Projekt „Wsparcie terapeutów osób niepeÅ‚nosprawnych w procesie rehabilitacji”

Terapia Neuroflow w ramach programu "Podlaskie Lokalnie"

OgÅ‚oszenie o zbiórce żywnoÅ›ci

Zajęcia z elementami terapii taktylnej

Terapia Neuroflow w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie”

Szkolenie w zakresie Terapii NeuroTaktylnej

Projekt "Tkactwo drogÄ… do integracji" 

Turnus rehabilitacyjny  

PóÅ‚kolonia „Wakacje z rehabilitacjÄ…”

Walne Zebranie CzÅ‚onków Stowarzyszenia „POD SKRZYDŁAMI”

Wygrana w programie KOŁO FORTUNY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu TIK do Stowarzyszenia

ProtokóÅ‚ z porównania ofert w postÄ™powaniu dotyczÄ…cym zapytania ofertowego Nr 2/2021

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Dostawa sprzętu TIK do Stowarzyszenia

Terapia Neuroflow realizowana przez Stowarzyszenie „Pod SkrzydÅ‚ami”

Wygrana w programie „Jaka to melodia”

Życzenia świąteczne

ZakoÅ„czenie zbiórki żywnoÅ›ci

Wielkanocna zbiórka żywnoÅ›ci

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: UsÅ‚uga w zakresie przeprowadzenia terapii Neuroflow z uczestnikami projektu 

Zaproszenie do skÅ‚adania ofert w postepowaniu: UsÅ‚uga w zakresie przeprowadzenia terapii Neuroflow z uczestnikami projektu 

Stowarzyszenie „Pod SkrzydÅ‚ami” skorzystaÅ‚o ze Å›rodków PFRON

GÅ‚ówna wygrana w FAMILADZIE przekazana Stowarzyszeniu „Pod SkrzydÅ‚ami”

Życzenia świąteczne

Akcja charytatywna "Zbieramy na rzecz podopiecznych stowarzyszenia"

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

Zapytanie ofertowe Nr 1/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami”

Rachunek zysków i strat

Bilans roczny

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” rehabilitujÄ… siÄ™ w Zaździerzu

Rekrutacja do projektu

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” beneficjentami „Reklamy dzieciom”

ZakoÅ„czenie póÅ‚kolonii letnich

IV dzieÅ„ póÅ‚kokonii - wyjazd na hipoterapiÄ™ i do kina

III dzieÅ„ póÅ‚kokonii - wyjazd do BiaÅ‚egostoku i Jurowiec

II dzieÅ„ póÅ‚kokonii - wyjazd do Ciechanowca

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” rozpoczÄ™li póÅ‚kolonie

Podopieczni Stowarzyszenia Pod Skrzydłami na kompleksowej rehabilitacji

Życzenia wielkanocne

Aukcja charytatywna

Rekrutacja na turnus rehabilitacyjny

Kompleksowa rehabilitacja podopiecznych Stowarzyszenia

Zaproszenie na bal charytatywny

Życzenia świateczne

Warsztaty dla rodziców na temat: „Sposób odbierania Å›wiata przez dzieci niepeÅ‚nosprawne intelektualnie i z autyzmem”

Projekt Stowarzyszenia

Wygrana z wigilijnego odcinka programu „Jaka to melodia?” zostanie przekazana na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia

Nowy projekt Stowarzyszenia

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli na temat: „Alternatywne sposoby komunikacji”

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli na temat: „Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi osób niepelnosprawnych”

Ogłoszenie informacyjne

Warsztaty kulinarne na póÅ‚koloniach letnich

Warsztaty ceramiczne na póÅ‚koloniach letnich

ZajÄ™cia muzyczne na póÅ‚koloniach

Warsztaty malarskie i zajÄ™cia plastyczne na póÅ‚koloniach

ZajÄ™cia z zakresu integracji sensorycznej na póÅ‚koloniach

ZajÄ™cia rewalidacyjne z zakresu Terapii EEG Biofeedback na póÅ‚koloniach

ZajÄ™cia polisensoryczne na póÅ‚kolonich

Wyjazd kolonistów do AQUAPARKU w SuwaÅ‚kach

ZajÄ™cia rehabiltacyjne na póÅ‚koloniach

Wyjazd na hipoterapię do Kraśnian

Mnóstwo atrakcji na póÅ‚koloniach

Wyjazd rekreacyjno-rehabilitacyjny do Gospodarstwa Agroturystycznego w Kraśnianach

PóÅ‚kolonie - dzieÅ„ 2 i 3

Pierwszy dzieÅ„ póÅ‚kolonii

OgÅ‚oszenie o póÅ‚koloniach

„Wielkie ÅšwiÄ™to MaÅ‚ego CzÅ‚owieka” - PrzeglÄ…d TwórczoÅ›ci Artystycznej Dzieci i MÅ‚odzieży Podlasia.

Festyn rodzinny ph. „SiÅ‚Ä… dziecka jest rodzina”

Program - Wielkie Święto Małego Człowieka

Ogłoszenie - Wielkie Święto Małego Człowieka

Zaproszenie na Dzień Rodziny

Życzenia świateczne

Zaproszenie na Bal Charytatywny

Życzenia świąteczne

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” na turnusie rehabilitacyjnym

Rehabilitacja w OÅ›rodku „12 DÄ™bów” w Zaździerzu 2018

Projekt „Na zawsze NiepodlegÅ‚a”

Ogłoszenie o projekcie

Rekrutacja podopiecznych na turnus rehabilitacyjny

Podsumowanie póÅ‚kolonii

PóÅ‚kolonie - ZajÄ™cia swietlicowe

PóÅ‚kolonie - ZajÄ™cia terapeutyczne i specjalstyczne

PóÅ‚kolonie - Wyjazd do Aquaparku w SuwaÅ‚kach

PóÅ‚kolonie - Hipoterapia i rekreacja z koniem

PóÅ‚kolonie - Wyjazd do Studzienicznej i Augstowa

OgÅ‚oszenie o póÅ‚koloniach

„Wielkie ÅšwiÄ™to MaÅ‚ego CzÅ‚owieka” - PrzeglÄ…d TwórczoÅ›ci Artystycznej Dzieci i MÅ‚odzieży NiepeÅ‚nosprawnej Podlasia

Zaproszenie na Wielkie Święto Małego Człowieka

Powiatowy DzieÅ„ Rodziny w SokóÅ‚ce

Zaproszenie na Dzień Rodziny

Ogłoszenie o realizacji projektu Wiekie Święto Małego Człowieka

Ogłoszenie o realizacji projektu Dzień Rodziny

Terapia EEG Biofeedback realizowana przez podopiecznych Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” w ramach projektu

Zaproszenie na Bal Charytatywny

Życzenia noworoczne

Życzenia świąteczne

Zajecia w ramach projektu „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”

ZajÄ™cia sensoplastyki w ramach projektu „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” realizujÄ… dodatkowe zajÄ™cia specjalistyczne

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” poszukujÄ… wspólnego pola uwagi

OgÅ‚oszenie o projekcie „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”

„Wielkie ÅšwiÄ™to MaÅ‚ego CzÅ‚owieka” - PrzeglÄ…d TwórczoÅ›ci Artystycznej Dzieci i MÅ‚odzieży NiepeÅ‚nosprawnej Podlasia i Osób DorosÅ‚ych z Terenu Powiatu Sokólskiego

Ogłoszenie

Rehabilitacja w OÅ›rodku „12 DÄ™bów” w Zaździerzu

Zaproszenie na Karnawałowy Bal Charytatywny

Życzenia świąteczne

Turnus rehabilitacyjny w Jantarze

Projekt ,,Od tradycyjnego rzemiosÅ‚a do nowoczesnych technik artystycznych” 

Ogłoszenie o projekcie

Dzień Rodziny

PrzeglÄ…d TwórczoÅ›ci Artystycznej Dzieci i MÅ‚odzieży Podlasia pn. „Wielkie ÅšwiÄ™to MaÅ‚ego CzÅ‚owieka”

Zaproszenia na imprezy plenerowe

Życzenia świąteczne

BawiliÅ›my siÄ™ aby pomóc

Zaproszenie na Bal Charytatywny

Życzenia świąteczne

Prezentacja ozdób bożonarodzeniowych wykonanych przez czÅ‚onków i podopiecznych Stowarzyszenia

Oficjalne LOGO Stowarzyszenia

Podsumowanie konkursu na projekt graficzny LOGO Stowarzyszenia

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na projekt graficzny LOGO Stowarzyszenia

Organizacja zabaw podczas XXXIV Memoriału im. Stanisława Kirpszy

Zbiórka publicza podczas Powiatowego Festynu Rodzinnego „Pożegnanie Lata 2015”

Walne zgromadzenie czÅ‚onków